eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Stworzenie i wdrożenie nowej strony internetowej UOKiK w dwóch wersjach językowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wraz z systemem zarządzania treścią CMS i migracją danychOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Stworzenie i wdrożenie nowej strony internetowej UOKiK w dwóch wersjach językowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wraz z systemem zarządzania treścią CMS i migracją danych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48225560355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie i wdrożenie nowej strony internetowej UOKiK w dwóch wersjach językowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wraz z systemem zarządzania treścią CMS i migracją danych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ba00d31-c96e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Nowa strona internetowa - stworzenie systemu CMS, dostosowanie, migracja danych, development i utrzymanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/748041

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa;
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BF-2.262.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie nowej strony internetowej UOKiK w dwóch wersjach językowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wraz z systemem zarządzania treścią CMS i migracją danych, wykonanie testów, przeprowadzenie podstawowych szkoleń, opracowanie dokumentacji powykonawczej, świadczenie usługi utrzymania oraz dodatkowych prac programistycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Społeczne

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: (...)
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 usługi, z których:
• każda polegała co najmniej na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami, zasilanego on-line danymi z wielu źródeł za pośrednictwem strony internetowej jednocześnie przez minimum 500 nazwanych użytkowników, każda o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto (bez wartości dostarczonego sprzętu i licencji na oprogramowanie). Wykazane usługi muszą wynikać z odrębnych umów zawartych z różnymi podmiotami,
• co najmniej jedna polegała na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami, zasilanego on-line danymi z wielu źródeł za pośrednictwem strony internetowej przez minimum 1 000 nazwanych użytkowników, spełniającego wymagania WCAG.
Uwaga: gdy przedmiotem wykazanego zamówienia nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy go wyodrębnić. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 2.4.1 lit. A Część II SWZ musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum).
2.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
2.4.2.1 w zakresie personelu kluczowego:
a. Kierownik projektu, który posiada:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
• doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika projektu w co najmniej 3 projektach obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
b. Główny programista, który posiada:
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej,
• doświadczenie polegające na udziale jako główny programista w co najmniej 3 projektach obejmujących budowę i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
2.4.2.2. w zakresie pozostałych specjalistów:
a. Specjalista ds. baz danych, który posiada:
• co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na udziale jako specjalista ds. baz danych w co najmniej jednym projekcie obejmującym instalowanie, konfigurowanie baz danych, diagnozowanie problemów i optymalizację konfiguracji baz danych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na udziale jako specjalista ds. baz danych w co najmniej jednym projekcie obejmującym dokonywanie przeglądów baz danych oraz diagnozowanie i usuwanie błędów lub problemów w ich działaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
b. Specjalista ds. projektowania systemów, który posiada:
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej,
• doświadczenie polegające na udziale jako architekt, w co najmniej 2 projektach, obejmujących zaprojektowanie i budowę systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
c. Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego, który:
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej,
• posiada doświadczenie polegające na udziale jako specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego w projektowaniu i budowie rozwiązań bezpieczeństwa w co najmniej 2 projektach, obejmujących zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie rozbudowy systemów informatycznych, zintegrowanych z innymi systemami, zasilanych on-line danymi za pośrednictwem strony internetowej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
• pełnił role eksperta ds. bezpieczeństwa informatycznego i uczestniczył we wdrożeniu wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie utrzymania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
d. Tester, który posiada:
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania,
• doświadczenie polegające na udziale jako tester w co najmniej 2 projektach obejmujących budowę i wdrożenie lub rozbudowę i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, zasilanych on-line danymi za pośrednictwem strony internetowej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Rola ta powinna obejmować przeprowadzanie testów funkcjonalnych aplikacji i raportowanie wyników, a także przeprowadzanie testów wydajnościowych i akceptacyjnych.
e. Grafik, który posiada doświadczenie polegające na udziale jako grafik w zakresie tworzenia wizualizacji, projektowania makiet lub layoutów stron internetowych, tj. uczestniczył w co najmniej 2 projektach w charakterze grafika: wizualizacji, interfejsu, aplikacji, layoutu stron internetowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
f. Specjalista ds. dostępności, który posiada doświadczenie polegające na udziale jako specjalista ds. dostępności w co najmniej 2 projektach, obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zasilanych on-line danymi za pośrednictwem strony internetowej, spełniającej wymagania WCAG, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
g. Zespół programistów - minimum 3 osoby, z których każda posiada:
• co najmniej 3-letnie doświadczenie programistyczne w zakresie bazodanowych systemów informatycznych,
• doświadczenie jako programista w co najmniej 2 projektach, obejmującym budowę i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia roli kierownika projektu i testera z innymi rolami. Dopuszczalne jest łączenie pozostałych, maksymalnie dwóch ról, przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ;
2. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) o braku podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 2.4.1. lit. A części II SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 8 do SWZ). Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia.
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającym spełnianie warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4.2. lit. A Części II SWZ (Załącznik Nr 9 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1 lit. B Części II SWZ (Załącznik Nr 3 do SWZ).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ (Załącznik Nr 4 do SWZ).
4. Próbkę (w wersji elektronicznej), o której mowa w pkt. 2.1.2 cz. III SWZ, w postaci klikalnej wersji demonstracyjnej formularza kontaktowego (frontend).
5. Zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w części II lit. D SWZ (jeżeli dotyczy).
6. Oświadczenia z pkt 2 i 3 dla podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
7. Pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 lit. F Części II SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-28 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na 2 etapy:
• Etap I – stworzenie i wdrożenie strony internetowej (dalej „portal”) wraz z systemem CMS (dalej „system”), migracja danych, testy, podstawowe szkolenia, zakończony przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz 30 dniowym nadzorem autorskim. Na realizację Etapu I przewidziano maksymalnie 200 dni od dnia podpisania umowy.
• Etap II – świadczenie usługi utrzymania oraz dodatkowe prace programistyczne w liczbie do 300 roboczogodzin w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi okoliczność wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.