eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Zakup sprzętu, oprogramowania z uruchomieniem dla Urzędu Miejskiego w Brzozowie w ramach programu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu, oprogramowania z uruchomieniem dla Urzędu Miejskiego w Brzozowie w ramach programu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://brzozow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu, oprogramowania z uruchomieniem dla Urzędu Miejskiego w Brzozowie w ramach programu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b07895a-ca74-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028729/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC 05.01.00-00-0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b07895a-ca74-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
a) portalu e-Zamowienia, adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej do komunikacji: zp@brzozow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, w postepowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 4587799lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania tj. ZP.271.11.2023.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych zastosowanie formatu .rar.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Burmistrz Brzozowa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie, reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 4341050.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres Administratora lub email: iod@brzozow.pl
3) Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać od inspektora Ochrony Danych lub na stronie https://brzozow.bip.gov.pl/klauzule-wieloosobowego-stanowiska-ds-zamowien-publicznych/28022020_klauzule_zamowienia_publiczne.html
4) Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, Burmistrz Brzozowa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie, reprezentowany przez Burmistrza Brzozowa, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 4341050.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres Administratora lub email: iod@brzozow.pl
3) Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać od inspektora Ochrony Danych lub na stronie https://brzozow.bip.gov.pl/klauzule-wieloosobowego-stanowiska-ds-zamowien-publicznych/28022020_klauzule_zamowienia_publiczne.html
4) Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Brzozowie wraz z powiązanymi z tymi dostawami usługami.
Miejsce wykonywania dostaw i usług – siedziba Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, Brzozów.
Dostawa m.in. serwerów, UPS, komputerów przenośnych, urządzenia wielofunkcyjnego, switchy, oprogramowania systemowego i użytkowego i innych.

CPV: 48820000-2 serwery, 48823000-3 serwery plików, 48219700-3 pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 38652100-1 projektory, 48611000-4 pakiety oprogramowania dla baz danych, 35100000-5 urządzenia awaryjne i zabezpieczające, 30213100-6 komputery przenośne, 32420000-3 urządzenia sieciowe, 30232100-5 drukarki i plotery

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48823000-3 - Serwery plików

48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38652100-1 - Projektory

48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

30213100-6 - Komputery przenośne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena
Przez cenę za całość przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite, maksymalne, wynagrodzenie wykonawcy.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min” otrzymuje punktów 60.
Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = cp

Cmin – najniższa oferowana cena spośród ofert nieodrzuconych
C – cena badanej oferty
cp – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę z kryterium cena

Przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku
np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54.

2) Termin wykonania zamówienia
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin wykonania zamówienia – 20 punktów
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy otrzyma 10 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie 95 dni od dnia zawarcia umowy otrzyma 3 punkty.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy otrzyma 0 punktów.

W przypadku zaoferowania terminu wykonania zamówienia określonego w innych jednostkach miary czasu (np. w miesiącach) zamawiający przyjmie, że termin wykonania zamówienia dla tej oferty jest równy terminowi 110 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu wykonania zamówienia, zamawiający przyjmie, że termin wykonania zamówienia dla tej oferty jest równy terminowi 110 dni od dnia zawarcia umowy.

3) Termin gwarancji na serwery
Przez termin gwarancji zamawiający rozumie termin udzielonej gwarancji producenckiej na dostarczony sprzęt oraz równy mu okres gwarancji wykonawcy na wykonane prace wdrożeniowo-instalacyjne w zakresie punktu 4 opisu przedmiotu zamówienia „Serwer 2 sztuki wraz z oprogramowaniem i usługą wdrożenia”.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin gwarancji na serwery – 20 punktów.
Zamawiający określa maksymalny i minimalny termin gwarancji na:
Maksymalny oceniany termin gwarancji 60 miesięcy, minimalny termin gwarancji 48 miesięcy.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 60 miesięcy otrzyma 20 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 56 miesiące otrzyma 10 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 52 miesięcy otrzyma 5 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 48 miesiące otrzyma 0 punktów.

4) Termin gwarancji na UTM
Przez termin gwarancji zamawiający rozumie termin udzielonej gwarancji producenckiej na dostarczony sprzęt w zakresie punktu 6 opisu przedmiotu zamówienia „UTM 1 sztuka”.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin gwarancji na UTM – 10 punktów.
Zamawiający określa maksymalny i minimalny termin gwarancji na:
Maksymalny oceniany termin gwarancji 60 miesięcy, minimalny termin gwarancji 48 miesięcy.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 60 miesięcy otrzyma 10 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 56 miesiące otrzyma 5 punktów.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 52 miesięcy otrzyma 2 punkty.
Oferta, która zaoferuje wykonanie zamówienia z terminem gwarancji równym 48 miesiące otrzyma 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na serwery

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na UTM

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia przez wykonawcę poniższych warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 250000,00 PLN, której przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia. Za tożsamą zamawiający uzna dostawę serwera lub serwerów, wraz z dostawą serwerowego oprogramowania systemowego, jego instalacją i wdrożeniem.
UWAGA! Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z treścią art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz wykonanych dostaw, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu zamówienia), daty wykonania, podmiotu na rzecz którego dostawy te zostały wykonane oraz ich wartości potwierdzający że wykonawca zrealizował co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 250000,00 PLN, której przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a. przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, albo
b. wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, albo
c. przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt. 11 ppkt. 16 lit. a specyfikacji warunków zamówienia
Zapisy pkt. 11 ppkt. 16 specyfikacji warunków zamówienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w punkcie 11 ust. 5 specyfikacji (oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji), składa każdy z wykonawców.
Jeżeli w postepowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarte zostały w dokumentach zamówienia, w szczególności załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia - wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Wizja w celu zapoznania wykonawcy z obecną infrastrukturą serwerowni i infrastrukturą sieciową zamawiającego. W celu odbycia wizji lokalnej wykonawcy proszeni są o kontakt z Panem Tomaszem Tabiszem tel. 133061064, adres poczty elektronicznej tomasztabisz@brzozow.pl lub z osobą wskazaną w punkcie 9 niniejszej specyfikacji. Wizja lokalna wymaga przybycia do siedziby zamawiającego (Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów) w umówionym uprzednio terminie, w godzinach pracy urzędu (jak w punkcie 9 specyfikacji). Zamawiający potwierdzi wykonawcy, który odbędzie wizję lokalną fakt jej odbycia. Zamawiający przewiduje, że wizja lokalna każdorazowo powinna zająć nie więcej niż 1 godzinę.
UWAGA! oferta wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalnej zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.