eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn użytkowanych w 10BLog.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn użytkowanych w 10BLog.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 10 Brygada Logistyczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532213882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Bolesława Domańskiego 68

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-820

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 26162 59 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10blog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn użytkowanych w 10BLog.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17703395-d1f3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088738/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn użytkowych w 10BLog.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/10blog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/10blog
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami: 10blog.zampubliczne@ron.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/10blog
w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.05.2022 r. do godziny 9.00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta i inne dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10.Brygada Logistyczna,
z siedzibą ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, nr tel. 261 625 021;
 inspektorem ochrony danych osobowych w 10.Brygadzie Logistycznej jest Pan Grzegorz Skoczka, tel. 261 62 55 95, e-mail g.skoczka@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej na zakup technicznych środków materiałowych (filtrów) przeznaczonych do zabezpieczenia potrzeb obsługowo-naprawczych SpW i powszechnego użytku w 10BLog, nr sprawy 5/CZ-SAM/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 18 oraz art. 74 PZP;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/CZ-SAM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140975,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn będących na ewidencji służby czołgowo-samochodowej zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 68709,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 60 pkt
Termin realizacji - 28 pkt
Warunki gwarancji – 12 pkt
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 60+ (Tn / Tof) x 28 + (Gof / Gn) x 12
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej

Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 10 do 30 dni od złożenia zamówienia (min 10 max
30 dni).
Gof – ilość miesięcy gwarancji jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Gn - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania gwarancji w przedziale od 24
do 36 miesięcy (min 24 max 36 miesięcy).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 28

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów do pojazdów i maszyn będących na ewidencji służby inżynieryjnej zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 8429,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 80 %
Termin realizacji – 20%
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 80+ (Tn / Tof) x 20
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej
Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 10 do 30 dni od złożenia zamówienia (min 10 max
30 dni).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów oleju, paliwa i powietrza do sprzętu będącego w ukompletowaniu pojazdów bazowych służby łączności i informatyki (agregaty prądotwórcze) zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1445,27 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 60 pkt
Termin realizacji - 28 pkt
Warunki gwarancji – 12 pkt
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 60+ (Tn / Tof) x 28 + (Gof / Gn) x 12
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej

Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 10 do 30 dni od złożenia zamówienia (min 10 max
30 dni).
Gof – ilość miesięcy gwarancji jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Gn - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania gwarancji w przedziale od 24
do 36 miesięcy (min 24 max 36 miesięcy).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 28

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów węzłów dystrybucyjnych cystern paliwowych będących na ewidencji służby mps zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 60 %
Termin realizacji – 12%
Warunki gwarancji (przydatności do użycia) – 28%
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 60+ (Tn / Tof) x 12 + (Gof / Gn) x 28
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej
Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 42 do 84 dni od złożenia zamówienia (min 42 max
84 dni).
Gof – ilość miesięcy gwarancji jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Gn - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania gwarancji w przedziale od 20
do 36 miesięcy (min 20 max 36 miesięcy).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 28

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów oleju, paliwa i powietrza do sprzętu będącego w ukompletowaniu pojazdów bazowych sprzętu służby żywnościowej (agregaty prądotwórcze, agregaty chłodnicze, dystrybucja cystern wody) będących na ewidencji służby żywnościowej zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 8130,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 60 pkt
Termin realizacji - 28 pkt
Warunki gwarancji – 12 pkt
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 60+ (Tn / Tof) x 28 + (Gof / Gn) x 12
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej

Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 10 do 30 dni od złożenia zamówienia (min 10 max
30 dni).
Gof – ilość miesięcy gwarancji jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Gn - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania gwarancji w przedziale od 24
do 36 miesięcy (min 24 max 36 miesięcy).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 28

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów do podnośników widłowych i SpW będącego na ewidencji służby sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk zgodnie z SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 21741,09 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione odrębnie, zgodnie z kryterium:
Cena oferty – 75 %
Termin realizacji – 25%
Wybór najkorzystniejszej oferty przy powyższych założeniach wg wzoru:
Yof = (Xn / Xof) x 75+ (Tn / Tof) x 25
gdzie:
Yof – liczba punktów przyznana ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Xof – cena oferty badanej
Tof – termin realizacji umowy wykonawczej jaką oferuje wykonawca oferty badanej
Tn - najkrótszy termin realizacji umowy wykonawczej spośród wszystkich złożonych ofert
Zamawiający oczekuje od wykonawcy zaoferowania terminu realizacji umowy
wykonawczej w przedziale od 10 do 30 dni od złożenia zamówienia (min 10 max
30 dni).
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza w poszczególnych pozycjach asortymentowych formularza cenowego rozwiązania równoważne o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dotyczącym wydajności lub funkcjonalności asortymentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe w formie pliku elektronicznego katalogu producenta lub skanu odpowiedniego wydruku, potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zgodnie z art. 107 ust 4 Pzp., Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3. Zgodnie z art. 107 ust 2 Pzp., jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - Załącznik nr 18 do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/10blog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.