eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Rozbudowa dr. gm. nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa dr. gm. nr 104159L na odc. od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odc. od km 0+000 do km 0+494,11 w m. StawkiOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa dr. gm. nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa dr. gm. nr 104159L na odc. od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odc. od km 0+000 do km 0+494,11 w m. Stawki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włodawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Al. Jana Pawła II 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5721234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa dr. gm. nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa dr. gm. nr 104159L na odc. od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odc. od km 0+000 do km 0+494,11 w m. Stawki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51cef7d8-d1ef-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002210/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi gminnej nr 117331L, rozbudowa drogi gminnej nr 104159L oraz na dz. nr 552 w miejscowości Stawki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ugwlodawa.bip.lubelskie.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Zdolski tel.825721234, email:wodkan@
gmina-wlodawa.pl
11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
11.19. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych innych niż oferta za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdziale 11.17 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do
sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”wynosi 150 MB.
13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km
1+702,82, rozbudowa drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km
0+000 do km 0+494,11 w miejscowości Stawki”, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.4.2022.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82,
rozbudowa drogi gminnej nr 104159 L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000
do km 0+494,11 w miejscowości Stawki"
Realizacja zadania obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa
drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000 do km
0+494,11 w miejscowości Stawki wraz z budową 2 włączeń na drogę wojewódzką 816 (zjazd na DG dz. 552 i na DG
117331L) wraz z budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego, urządzeń BRD, tablicy informacyjnej – zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117331L NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+702,82
Kategoria drogi – gminna.
Klasa drogi – „D”
Prędkość projektowa Pp= 30 km/h
Obciążenie ruchem nawierzchni - KR1.
Szerokość pasa ruchu – 2,5m.
Szerokość pasa ruchu na włączeniu do drogi wojewódzkiej – 2,75m
Szerokość jezdni - 5,0m.
Szerokość jezdni na włączeniu do drogi wojewódzkiej - 5,50m
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.
Szerokość poboczy - 0,75 m.
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104159L NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+409,46 ORAZ NA DZ. NR 552 NA
ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+494,11
􀀀 Rozbudowa drogi gminnej 104159Lna odcinku od km 0+000 do km 0+409,46
Kategoria drogi – gminna.
Klasa drogi – „D”
Prędkość projektowa Pp= 30 km/h
Obciążenie ruchem nawierzchni - KR1.
Szerokość pasa ruchu – 3,5m.
Szerokość jezdni - 3,5m.
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.
Szerokość poboczy - 0,75 m.
Rodzaj nawierzchni poboczy - tłuczniowe.
􀀀 Rozbudowa drogi gminnej 104159Lna dz. Nr 552 na odcinku od km 0+000 do km 0+494,11
Kategoria drogi – gminna.
Klasa drogi – „D”
Prędkość projektowa Pp= 30 km/h
Obciążenie ruchem nawierzchni - KR1.
Szerokość pasa ruchu – 2,5m.
Szerokość pasa ruchu na włączeniu do drogi wojewódzkiej – 2,75m
Szerokość jezdni - 5,0m.
Szerokość jezdni na włączeniu do drogi wojewódzkiej - 5,50m
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.
Szerokość poboczy - 0,75 m.
Rodzaj nawierzchni poboczy - tłuczniowe.
4.2. Zakres robót obejmuje m.in.:
Zakres prac związanych z rozbudową drogi gminnej nr 117331L w m. Stawki obejmuje:
- Wytyczenie nowych granic pasa drogowego dróg gminnych na odcinkach objętych opracowaniem,
- Wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach
kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej 117331L, rozbiórkę istniejącej konstrukcji na głębokość
umożliwiającą wykonanie korekty równości i wykonanie pełnej grubości warstw konstrukcyjnych.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów ogrodzeń i innych będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą
- Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej 117331L.
- Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych
elementów infrastruktury drogowej.
- Budowa oświetlenia ulicznego.
- Budowa nasypów pod konstrukcję dróg gminnych.
- Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy.
- Wykonanie (zgodnie z PZT) nowych konstrukcji: zjazdów indywidualnych i publicznych.
- Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej.
- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu
na odcinku objętym opracowaniem.
- Wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu.
- Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
- Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.
Zakres prac związanych z rozbudową drogi gminnej nr 104159L oraz na działce nr 552 w m. Stawki obejmuje:
- Wytyczenie nowych granic pasa drogowego dróg gminnych na odcinkach objętych opracowaniem,
- Wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach
kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej 104159L, rozbiórkę istniejącej konstrukcji na głębokość
umożliwiającą wykonanie korekty równości i wykonanie pełnej grubości warstw konstrukcyjnych.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów ogrodzeń i innych będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą.
- Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej 104159L.
- Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych
elementów infrastruktury drogowej.
- Budowa oświetlenia ulicznego.
- Budowa nasypów pod konstrukcję dróg gminnych.
- Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy.
- Wykonanie (zgodnie z PZT) nowych konstrukcji: zjazdów indywidualnych i publicznych.
- Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej.
- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu
na odcinku objętym opracowaniem.
- Wykonanie poboczy tłuczniowych z materiału pochodzącego z dowozu.
- Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
- Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00117695/01 z dnia 2022-04-11
2022-04-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego:
- budowa linii oświetleniowej nn 0,4kV wraz z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych
- budowa fundamentów prefabrykowanych
- montaż słupów oświetleniowych
Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej
zabezpieczenie doziemnej kablowej sieci telefonicznej rozdzielczej i instalacyjnej /kable miedziane/ kolidujących z
zaprojektowaną przebudową drogi oraz wjazdów.
- przebudowa doziemnej sieci kablowej rozdzielczej
- przebudowa doziemnej sieci kablowej instalacyjnej
- przekładka doziemnego kabla instalacyjnego
- budowa rur ochronnych na trasie kabli
- budowa przepustów pod drogą
Tablica informacyjna:
- Tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo
umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.
- Tablica winna być dwustronna, jeżeli zostawiona ustawiona prostopadle do obiektu liniowego lub jednostronną, jeżeli
zostanie ustawiona równolegle do obiektu liniowego;
- Wymiary tablicy 180x120
- Tablicę należy ustawić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości (G) 40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości - G” liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
G o
G = ------------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany kres gwarancji
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie
Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy, za
którą przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku,
gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty
w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w
przedziale od 36 do 60 miesięcy).
17.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”.
17.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 17.1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji:
 min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymiw specjalności inżynieryjnej drogowej,których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi
przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
równoważne do wyżej wskazanych,
 min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych) posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, których zakres
uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na
dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie zł: czterdzieści tysięcy złotych
00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny
w Lublinie, Centrum Korporacyjne Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 15, 21-500 Biała Podlaska
nr rachunku: 91 1020 1260 0000 0402 0099 5431
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:IK.271.4.2022.MZ”.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego
wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w § 3 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi
o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Z UWAGI NA OGRANICZONA LICZBĘ ZNAKÓW ZAMAWIAJACY DALSZĄ CZĘŚĆ ZAPISÓW DOTYCZACYCH ZMIANY UMOWY ZAMIESZCZA W SEKCJI - POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. zmian umowy
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie zadania,
10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
Pozostałe zapisy, które dotyczą zmian umowy zawarte są w paragrafach 18 i 18a wzoru umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.