eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" przy ul. Sanguszków 28A w TarnowieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaz@zaz.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c4b4c5-ce49-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00156638/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów ogólnospożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32c4b4c5-ce49-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zaz@zaz.tarnow.pl (nie dotyczy składania ofert).
cd w sekcji IX POZOSTAŁE INFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę m.in. następujących artykułów ogólnospożywczych:
Zupy, rosoły, przyprawy, chrzan, cukier, cynamon, bazylia suszona, czekolada, dżem, groszek, grzyby suszone, zioła, płatki czekoladowe, kasza, czarnuszka, frytki, kalafior mrożony, marchewka mrożona, ketchup, kminek, koncentraty, majeranek, kukurydza konserwowa, kwasek cytrynowy, liść laurowy, majeranek, majonez, podgrzybek mrożony, mąka, szpinak, miód, frytura, musztarda, ocet, ogórki konserwowe, oleje, papryka mielona, płatki migdałów, pieczarki, oliwa z oliwek, proszek do pieczenia, pulpa pomidorowa, pomidory suszone, oliwki, rodzynki, ryż, soda oczyszczona, sól, sosy, wiórki kokosowe, ziele angielskie, zioła prowansalskie, żelatyna, ananas w zalewie, czosnek granulowany, oregano, pieprz cytrynowy, makarony, mieszanki warzywne, wina bezalkoholowe, lody, orzechy włoskie, mleczko kokosowe, kardamon, kakao, posypka czekoladowa, dekoracyjna, syrop klonowy, liść laurowy, soki i napoje owocowe, herbaty, kawy, piwa bezalkoholowe, syropy, pestki dyni, orzechy, buraki tarte, talarki ziemniaczane, kapary marynowane, bita śmietana, ćwikła z chrzanem, szczaw, soczewica, wafelki, ogórki kiszone, pasztet drobiowy, biszkopty, śliwki suszone, budyń, galaretka, kisiel, włoszczyzna, kasza, płatki jaglane, papryka wędzona, kapusta czerwona w słoiku, herbatniki, dynia mrożona, marchewka z groszkiem, mieszanka studencka, kapusta kiszona, posypka kolorowa, gnocchi ziemniaczane, słonecznik łuskany, kiełki fasoli, sałatki, pomidory krojone, koktajle, kluski na parze, pasta curry, płatki musli, ogórki małosolne, seler, skórka z pomarańczy kandyzowana, cukier trzcinowy, rurki dekoracyjne, ciastka korzenne i inne, jabłko prażone, ziemniaki opiekane, grzyby, ocet jabłkowy, ogórki małosolne, seler konserwowy, czosnek granulowany, tortilla, mieszanki cukierków, bezy, chipsy, paluszki precle, marmolada, krem czekoladowy, mąka, maliny mrożone, imbir mielony, bób mrożony, maliny w żelu, kawa zbożowa i INNE
w ilościach określonych w formularzu cenowym/opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. Zamówienia obejmuje ponad 300 różnych pozycji asortymentowych artykułów ogólnospożywczych
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszeń Zamawiającego przekazywanych wg jego wyboru: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub osobiście podczas realizowanej dostawy. Realizacja dostaw odbywać się będzie maksymalnie 4 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego , tj. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów. Dostawa obejmuje również rozładowanie i wyniesienie zamawianego przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ww. budynku.
5. Wytworzenie przedmiotu zamówienia, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:
1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
2) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń;
3) Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
5) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych;
6) Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
6. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, zawierać informacje o terminie przydatności do spożycia, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
7. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
1) specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
2) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
3) uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, z gwarancją spełnienia wszelkich norm, zasad, standardów i wymogów określonych w przepisach prawa, o których mowa w pkt 4.5. oraz z gwarancją braku negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i życie, za co odpowiedzialność faktyczną i prawną z tego tytułu ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego tj., że jakość i/lub ilość i/lub rodzaj dostarczonego przedmiotu zamówienia jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia przedmiotu zamówienia właściwego tj. wolnego od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji na reklamację).
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty Formularzu cenowym stanowiącym w Załącznik nr 1A do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15893100-5 - Mieszanki spożywcze

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
1) Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Opcję stanowi możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego zdefiniowanego w zakresie rodzaju asortymentu, ilości i cen jednostkowych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ, na warunkach umowy podstawowej, o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z formularzem cenowym z zastrzeżeniem że maksymalna wartość opcji dla każdej pozycji asortymentowej nie przekroczy 20% wartości tej pozycji dla zamówienia podstawowego oraz, że łączna wartość opcji nie przekroczy 20% ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego, przy założeniu, ze ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
2) Okoliczności skorzystania z opcji:
Warunkiem uruchomienia opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ;
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ zawarte w Załączniku nr 4 do SWZ;
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
1) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt ) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów ;
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp
2. Zamawiający przewiduje również zamiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na mocy postanowień niniejszej umowy określając następujący zakres, charakter i warunki:
1) W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), na pisemny wniosek zainteresowanej strony, dopuszcza się zmianę wartości umowy brutto w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów.
2) Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto (wzrost lub obniżkę) według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu artykułów, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę;
b) zmiany wskaźnika, o którym mowa powyżej, o co najmniej 5% w stosunku do cen/y wskazanych/ej w ofercie Wykonawcy,
c) upływu co najmniej dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy.
3) Waloryzację przeprowadza się w oparciu o opublikowane przez GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca i roku w którym złożona została oferta w postępowaniu w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów. Strony dopuszczają możliwość wielokrotnej waloryzacji cen.
4) Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej, powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
c) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
5) Waloryzacja, o której mowa w ustępach poprzedzających, nie może prowadzić do zmiany przekraczającej 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający przewiduje także zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust 2 i 3 umowy, ograniczenia zakresu umowy, zmiany ceny za całość przedmiotu umowy po rozliczeniu zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w złożonych formularzach cenowych.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 jest dopuszczalna w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, innych zdarzeń spowodowanych epidemią w szczególności w przypadku zawieszenia działalności Zamawiającego, czasowego zamknięcia placówki, objęcie pracowników kwarantanną lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią, pandemią, klęskami żywiołowymi, lub wystąpieniem innej „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
5. Zmiany przewidziane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez strony umowy, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Zmiany przewidziane niniejszymi zapisami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje poprzez Platformę e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie wykonywane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w Załączniku nr 4 do SWZ . W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku
wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.

cd. z SEKCJI III pkt 3.6

11. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podpisem zewnętrznym (XADES) lub wewnętrznym (PADES). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny XADES, wewnętrzny PADES) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny XADES) lub dokumenty z wszytym podpisem (typ wewnętrzny PADES).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13.. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Zasady komunikacji określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą komunikacji po wyborze oferty, która odbywa się drogą e-mail.
18. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Hulska – Dyrektor tel. 14 688 00 51

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.