eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Letnie oczyszczanie jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy."Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Letnie oczyszczanie jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD PRASKICH TERENÓW PUBLICZNYCH W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011312165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wenantego Burdzińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zptp@um.warszwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zptp.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Letnie oczyszczanie jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77277a49-cdf9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Letnie oczyszczenie jezdni i chodników gminnych położonych na ternie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zptp.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zptp.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w pkt. 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPTP-ZP.271.TP.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa letniego oczyszczania jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.

Zakres zamówienia obejmuje letnie oczyszczanie ulic w tym:
- Ręczne oczyszczanie chodników z nieczystości w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci.
- Ręczne oczyszczanie miejsc parkingowych SPPN w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci.
- Ręczne oczyszczanie zatok parkingowych w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci.
- Ręczne oczyszczanie ścieków ulicznych w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci.
- Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic.
- Usuwanie roślin z powierzchni utwardzonych.

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
• Opis przedmiotu zamówienia,
• Wykaz terenów, zostały opisane w załącznikach do projektu umów, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu usług takich jak w zamówieniu podstawowym (zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia), wykonanych w tej samej technologii i w tych samych standardach.
2) Wartość zamówień, o których mowa w punkcie 1) nie przekroczy 115 000,00 zł netto.
3) Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w punkcie 1) będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
4) Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach analogicznych do opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zakończenia mechanicznego oczyszczania ulic

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi dwóch zamiatarek spełniających normę emisji spalin co najmniej Euro 6

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Ad. 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającej na bieżącym oczyszczaniu powierzchni utwardzonych w pasach drogowych, obejmującą swoim zakresem co najmniej mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i chodników o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Ad. 2 Minimalne wymagania dotyczące potencjału technicznego Wykonawcy
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponują minimum:

• dwoma (2 szt.) - Samochodami ciężarowymi o ładowności do 5 ton spełniającymi standardy emisji spalin na poziomie normy EURO4.
• jedna (1 szt.) - zamiatarka uliczna mechaniczna do zamiatania ulic, bezpylna z filtrem PM 10 o szerokości roboczej do 2 metrów.
• jedna (1 szt.) - zamiatarka uliczna mechaniczna do zamiatania ulic, bezpylna z filtrem PM 10 o szerokości roboczej powyżej 2 metrów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;- załącznik nr 2 do SWZ.
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  załącznik nr 3 do SWZ (w zakresie potwierdzającym spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu).

3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 8 do SWZ).
Oświadczenie składa:
• Wykonawca,
• każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
• podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2a do SWZ)
2. Kosztorys ofertowy – zakres prac i wykaz cen jednostkowych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2b do SWZ.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ;
4. Potwierdzenie wniesienia wadium/wadium

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium – zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi zamiatarek spełniających normę emisji spalin co najmniej Euro 6, jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu narzędzi (załącznik nr 3 do SWZ), z zastrzeżeniem, że wykaz ten nie podlega uzupełnieniu w zakresie wpływającym na ocenę ofert z zastosowaniem przedmiotowego kryterium.

B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

C. W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć:
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o treści zgodnej z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SWZ,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 500, 00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).

2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
a) Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego -Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013
b)gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.

4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2) b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zptp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.