eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Letnie oczyszczanie jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy."Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Letnie oczyszczanie jezdni i chodników gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD PRASKICH TERENÓW PUBLICZNYCH W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011312165

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wenantego Burdzińskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-480

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zptp@um.warszwa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zptp.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156254

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00156077

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;- załącznik nr 2 do SWZ.
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  załącznik nr 3 do SWZ (w zakresie potwierdzającym spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu).

3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 8 do SWZ).
Oświadczenie składa:
• Wykonawca,
• każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
• podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).

Po zmianie:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;- załącznik nr 4 do SWZ.
2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  załącznik nr 3 do SWZ (w zakresie potwierdzającym spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu).

3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 8 do SWZ).
Oświadczenie składa:
• Wykonawca,
• każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
• podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
A. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2a do SWZ)
2. Kosztorys ofertowy – zakres prac i wykaz cen jednostkowych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2b do SWZ.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ;
4. Potwierdzenie wniesienia wadium/wadium

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium – zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi zamiatarek spełniających normę emisji spalin co najmniej Euro 6, jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu narzędzi (załącznik nr 3 do SWZ), z zastrzeżeniem, że wykaz ten nie podlega uzupełnieniu w zakresie wpływającym na ocenę ofert z zastosowaniem przedmiotowego kryterium.

B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

C. W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć:
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o treści zgodnej z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SWZ,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ,

Po zmianie:
A. Wykaz dokumentów wymaganych wraz z ofertą :
1. Formularz oferty (załącznik nr 2a do SWZ)
2. Kosztorys ofertowy – zakres prac i wykaz cen jednostkowych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2b do SWZ.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ;
4. Potwierdzenie wniesienia wadium/wadium

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium – zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi zamiatarek spełniających normę emisji spalin co najmniej Euro 6, jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu narzędzi (załącznik nr 3 do SWZ), z zastrzeżeniem, że wykaz ten nie podlega uzupełnieniu w zakresie wpływającym na ocenę ofert z zastosowaniem przedmiotowego kryterium.

B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

C. W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć:
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o treści zgodnej z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp - Załącznik nr 7 do SWZ,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do SWZ,

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

3. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.