eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKASZANIU NAWIERZCHNI DARNIOWYCH ORAZ ZEBRANIE WYKOSZONEJ TRAWY NA TERENIE LOTNISKA W NOWYM GLINNIKU I LEŹNICY WIELKIEJOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKASZANIU NAWIERZCHNI DARNIOWYCH ORAZ ZEBRANIE WYKOSZONEJ TRAWY NA TERENIE LOTNISKA W NOWYM GLINNIKU I LEŹNICY WIELKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKASZANIU NAWIERZCHNI DARNIOWYCH ORAZ ZEBRANIE WYKOSZONEJ TRAWY NA TERENIE LOTNISKA W NOWYM GLINNIKU I LEŹNICY WIELKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-727fcfd5-ce14-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059573/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Naprawa nawierzchni darniowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Link do postępowania dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego www.31wog.wp.mil.pl w zakładce „BIP-OGŁOSZENIA-ZAMÓWIENIA”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,

2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie nr 261 442 275,

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ustawy PZP, w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 47/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykaszania nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy na lotnisku w Nowym Glinniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. 2. Wykaszanie terenów zielonych płaskich (nawierzchni darniowych) o ogólnej powierzchni 195 hektarów (ha) oraz 12 obwałowań (6 obwałowań typu U
i 6 obwałowań typu I). W obrębie oraz na wyżej wymienionych obwałowaniach - wycinka samosiewów. Po wykoszeniu nawierzchni wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia pokosu – w terminie nie później niż 3 dni od momentu skoszenia. Usługa każdorazowo (koszenie + zebranie trawy) musi zostać wykonana maksymalnie w ciągu 8 dni od jej rozpoczęcia. W przypadku braku możliwości realizacji umowy w wyznaczonym terminie (warunki atmosferyczne – ciągłe opady deszczu dłuższe niż 3 dni, względy organizacyjne Zamawiającego) czas ten może ulec wydłużeniu. Podstawą rozpatrzenia wniosku o wydłużenie terminu realizacji usługi wynikających z w/w przyczyn będzie notatka z informacją o przyczynach i skutkach opóźnienia. Notatka musi zostać podpisana przez obie strony. Maksymalny termin wydłużenia terminu wykonania usługi wynosi 5 dni od dnia ustania ciągłych opadów deszczu. Konieczność odsunięcia pokosów 50 m od sztucznych nawierzchni lotniskowych w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIUM A + B, gdzie: Liczba punktów (waga)
A Cena 60
B Termin wykonania prac koszenia (od rozpoczęcia) 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania prac koszenia (od rozpoczęcia)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykaszania nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy na lotnisku w Leźnicy Wielkiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania prac koszenia (od rozpoczęcia)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada narzędzia (sprzęt) w ilości niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykaz narzędzi wg. Załącznika Nr 4 do SWZ (Zadanie Nr 1) i Załącznika Nr 4a do SWZ (Zadanie Nr 2):

Zadanie Nr 1
 ciągniki rolnicze (min. 5 sztuk),
 kosiarki rotacyjne (min. 5 sztuk),
 podkaszarki (min. 5 sztuk),
 maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu (min. 5 sztuk),
 pojazdy z naczepami do wywozu (min. 5 sztuk).
Zadanie Nr 2
 ciągniki rolnicze (min. 5 sztuk),
 kosiarki rotacyjne (min. 5 sztuk),
 podkaszarki (min. 5 sztuk),
 maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu (min. 5 sztuk),
 pojazdy z naczepami do wywozu (min. 3 sztuki).

Minimalne wymagania wskazane powyżej dotyczą wykonania usługi w ramach jednego zadania. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania zobowiązany jest wykazać, iż posiada:
 ciągniki rolnicze (min. 10 sztuk),
 kosiarki rotacyjne (min. 10 sztuk),
 podkaszarki (min. 10 sztuk),
 maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu (min. 10 sztuk),
 pojazdy z naczepami do wywozu (min. 8 sztuk).
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykaszanie nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Ilość wykoszonych hektarów usługi winna być nie mniejsza niż:

Zadanie 1 Wykaszanie nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy 150 ha
Zadanie 2 Wykaszanie nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy 150 ha

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 i 2 musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wykaszanie nawierzchni darniowych oraz zebranie wykoszonej trawy
o powierzchni nie mniejszej niż 300 ha.

Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że usługa została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie – powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i potwierdzać doświadczenie na wymaganą kwotę.
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wypełniony Wykaz usług (Załącznik Nr 5 do SWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca złoży:
1) Wykaz narzędzi, zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ (Zadanie Nr 1) lub Załącznik Nr 4a do SWZ (Zadanie Nr 2).
2) Wykaz usług, zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.