eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w PłockuOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610317845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narodowych Sił Zbrojnych 5

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242678400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspritsplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspritsplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aa1e7cd-d1d4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00118286/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, zawiadomień, dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „Profilu nabywcy”, a dotyczącego danego postępowania.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock, Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zamówienia@wspritsplock.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 2 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0. Przeglądarka musi obsługiwać TLS 1.2
w najnowszej wersji,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
2) oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ido@wspritsplock.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZPiZI.261/01/RB/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1603823,43 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn: „Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku”.
Inwestycja obejmuje:
a) przebudowę istniejącego budynku magazynowo-garażowego. Budynek zostanie podzielony na 3 funkcjonalne strefy tj.:
- garaż z 8 miejscami postojowymi dla ambulansów.
- magazyn na środki czystości, ochrony osobistej oraz tlen.
- garaż ze stanowiskami do dezynfekcji i mycia ambulansów.
W ramach przebudowy planowana jest m.in.:
- wymiana istniejącego poszycia z blachy falistej na poszycie z blach trapezowej T35 gr. 0,7mm.
- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania.
- wymiana obudowy ściany zachodniej składającej się ze stalowych wrót na obudowę
z płyt warstwowych PIR gr 80mm wraz z dwoma bramami przesuwnymi oraz drzwiami.
- wykonanie nowej aranżacji wnętrz ze ścian murowanych z cegły silikatowej.
-wykonanie nowej posadzki betonowej zacieranej mechanicznie utwardzanej powierzchniowo.
- elewacja: ściany murowane – naprawa tynków z malowaniem.
- wymiana okien naświetli we wschodniej ścianie na naświetla z poliwęglanu.
- malowanie konstrukcji farbami antykorozyjnymi.
- wykonanie sufitów i stropów w pomieszczeniach 0.09-0.11 oraz 0.04.
- ściany wewnętrzne – naprawa tynków z malowaniem.
b) wykonanie wiaty śmietnikowej do ustawienia 4 kontenerów o poj. 1100L i 1 pojemnika
o poj. 240L.
c) wykonanie ogrodzenia panelowego.
d) rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej, a następnie jej odtworzenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena ofertowa brutto – „C” – 60%. Z tytułu niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma max. ilość punktów – 60.
2) termin realizacji – „Tr” – 30%. Z tytułu niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma max. ilość punktów – 30.
3) okres gwarancji – „Og” – 10%. Z tytułu niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma max. ilość punktów – 10.
Termin realizacji – 30% zostanie przeliczone w następujący sposób:
- do 30.09.2022 r. – 30 pkt.
- do 10.10.2022 r. – 15 pkt.
- do 20.10.2022 r. – 0 pkt.
Okres gwarancji – 10% zostanie przeliczone w następujący sposób:
- 24 miesiące – 0 pkt.
- 25 miesięcy do 35 miesięcy – 5 pkt.
- 36 miesięcy i powyżej – 10 pkt.
Cena oferty – 60% - zostanie przeliczona w następujący sposób:

cena najtańszej oferty brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt. x .60%
cena oferty ocenianej brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczególny sposób.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczególny sposób.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
4.1.) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła rolę kierownika robót nad przedmiotowymi robotami,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
4.2.) wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie, w rozumieniu Prawa budowlanego, obiektu kubaturowego wraz z instalacjami o wartości roboty nie mniej niż 800 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tabela elementów scalonych, Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, wadium, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł, wykaz robót budowlanych, wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, kosztorys ofertowy, oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku poniższych formach:
1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 48 1240 3174 1111 0010 3536 6381,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w umowie;
6) podlega unieważnieniu:
– jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 457 ustawy Pzp;
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SWZ.
3. Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej SWZ, jako podstawę realizacji odstępując tym samym od jakichkolwiek własnych warunków umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
5. Zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy
na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 11
do SWZ.
6. Każda zmiana umowy musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności,
a w uzasadnionych przypadkach protokołem z negocjacji.
7. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych
w dokumentacji budowlanej i/lub przedmiarze robót, podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie:
a) Cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) W przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu
o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeń, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny.
Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujęte w przedmiarze robót.
8. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.