eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowala-Stępocina › Usuwanie awarii wodociągowychOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie awarii wodociągowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Walewskiej 7

1.5.2.) Miejscowość: Kowala-Stępocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486101760

1.5.8.) Numer faksu: 486101722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowala@kowala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie awarii wodociągowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff5bf352-ce13-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050386/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usuwanie awarii wodociągowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login lub poczty elektronicznej przetargi@kowala.pl (z tym zastrzeżeniem, że adres e-mail nie
dotyczy
składania oferty. Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.
https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU
OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem -Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.-Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, -Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych
wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej. -Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art.
13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i
przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.-W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.-
Udostępnianie protokołu i załączników - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których
mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do
upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. -W
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.-Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników.-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): NIE DOTYCZY

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Kowala. Usuwanie awarii polegać będzie na likwidacji przecieków lub nieszczelności występujących na sieci wodociągowej (pęknięcia rur, przecieki na kielichach) i przyłączach na odcinku od sieci wodociągowej do wodomierza głównego. Ponadto do zakresu usuwania awarii należy wymiana uszkodzonych zasuw na sieci wodociągowej, opasek przyłączy wodociągowych, hydrantów ppoż. podziemnych i nadziemnych jak również wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne i odwrotnie oraz likwidacji nieszczelności na przewodach wodociągowych, redukcjach, złączkach itp. W przypadku wystąpienia awarii pod drogami asfaltowymi lub kostką brukową itp. do wykonawcy należeć będzie wymiana gruntu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Długość sieci wodociągowej 128 km, ilość przyłączy wodociągowych 4313 szt., zakres średnic przewodów wodociągowych- od Dz. 280 do Dz. 25mm. Materiały, z których wykonana jest sieć to PVC, PE, odcinkami stal i żeliwo.
Wykonawca do wykonywanych zleceń będzie używał materiałów i elementów zgodnych z polskimi normami. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę odbywać się będą przy obecności oddelegowanego/wskazanego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia od Zamawiającego każdorazowo na poszczególne zadania.
Do naprawy sieci wodociągowych materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca ma obowiązek przygotować i uzgodnić organizację ruchu na czas wykonywania prac usuwania awarii. Zajęcie pasa drogowego w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres usług będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonywania lub w razie potrzeby, nawet w trakcie ich trwania. Sposób realizacji będzie polegał na interwencyjnym zlecaniu określonych usług. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany formy udzielania zleceń na pisemną-mailem, bez konieczności akceptacji tej zmiany przez Wykonawcę. Materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania napraw zapewni Wykonawca. Rozliczenie za wykonane usługi będzie wg faktycznie wykonanych jednostek usługi po cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Zamawiający zastrzega, że przewidziane w SWZ ilości są szacunkowe - przewidywane, służące do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczna ilość usług do wykonania uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych przez Zamawiającego. W przypadku zlecenia do wykonania robót o ilości mniejszej niż przewidywana w szacunku, Wykonawca nie będzie w związku z tym uprawniony do wnoszenia roszczeń. Zamawiający nie limituje ilości zleceń w trakcie realizacji umowy, a także nie limituje ilości poszczególnych usług do wykonania w ramach zleceń. Należne płatności będą dokonywane na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru robót i wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem podanych w ofercie składników cenowych.
Formularz Kosztorysu ofertowego - załącznik nr 1a do SWZ, który zawiera zestawienie roboczogodzin, godzin pracy koparki i samochodu ciężarowego i ich planowanych ilości oraz materiałów do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, stanowi załącznik do systemowego formularza ofertowego oraz do niniejszej specyfikacji. Jego brak spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
Jako cenę ofertową – wyłącznie dla celów porównania i oceny ofert – należy podać cenę z kosztorysu ofertowego, przy czym:
1) Stawka roboczogodziny (Rg) nie może być niższa niż określona w aktualnym rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz nie może przekroczyć średniej w skali kraju podanej w wydawnictwie Sekocenbud za IV kwartał 2022 r.
2) Koszty pośrednie (Kp), zysk (Z) oraz poziom cen materiałów i sprzętu powinny mieścić się między minimalnymi a maksymalnymi wartościami podanymi w wydawnictwie Sekocenbud za IV kwartał 2022 r., a materiały nie występujące w Sekocenbudzie powinny odpowiadać cenom rynkowym.
Po stronie Wykonawcy leży wykonanie przedmiotu umowy i poniesienie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek m. in.:
1. Wykonać usługi z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Zapewnić osobę z wymaganymi uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej nadzorującą prace, doświadczoną siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonać na własny koszt niezbędne zabezpieczenie robót oraz wszelkie osłony, oznakowania terenu prac, zapewnić dojście i dojazd do posesji dla mieszkańców, sklepów oraz straży pożarnej i pogotowia ratunkowego itp.
4. Utrzymywać teren prac w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z terenu prac.
5. Przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na obrębie prowadzonych usług oraz przeszkolić w zakresie BHP pracowników w szczególności pracujących w pasie drogowym.
6. Zapewnić Zamawiającemu pełny dostęp do wykonywanych usług.
7. Uporządkować teren po prowadzonych pracach przed odbiorem końcowym.
8. Organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
9.Prace związane z usuwaniem awarii wykonywane będą w dniu zgłoszenia. Czas reakcji zgodnie z deklaracją w formularzu ofertowym. Za czas reakcji przyjmuje się czas liczony od powiadomienia przez Zamawiającego do czasu efektywnego podjęcia się wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Koszt usunięcia awarii uwzględnia faktycznie poniesione nakłady pracy, czas pracy sprzętu i koszt wykorzystanych materiałów.
10.W przypadku robót awaryjnych zgłaszanych na telefon lub w inny sposób, wykonywanych w dni wolne od pracy, święta, będzie obowiązywało wynagrodzenie określone w § 3 pkt. 1 umowy.
11.W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałej, całodobowej gotowości do usuwania ujawnionych awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu awarii od Zamawiającego, a także do usuwania zaistniałych awarii na każde wezwanie (zlecenie) przekazane przez przedstawiciela Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
C – cena brutto oferty 60%
Cr- Kryterium czas reakcji od zgłoszenia awarii 40%
Razem 100%
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + Cr
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Szacunkowa cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz
kosztorysu ofertowego. Cena zamówienia brutto za wykonanie zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert.
Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie
ofertowym.
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za
którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
5.3 Kryterium Cr - czas reakcji od zgłoszenia awarii, będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu, jaki Wykonawca
poda w Formularzu Oferty. W kryterium „czas reakcji od zgłoszenia awarii (Cr)” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
zaoferowanie czasu reakcji (Cr) w ciągu:
2 godzin = 40 pkt
3 godzin = 20 pkt
4 godzin = 0 pkt
Przez czas reakcji od zgłoszenia awarii rozumie się okres od wezwania telefonicznego do stawienia się wykonawcy wraz ze
sprzętem i przystąpienie do realizacji usług usuwania awarii wodociągowych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie „czasu reakcji od zgłoszenia awarii”, Zamawiający uzna iż Wykonawca
zobowiązał się do czasu reakcji w ciągu 4 godzin. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5.3.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie
wzoru:
PO = PC + Pcr
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
Pcr - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas reakcji od zgłoszenia awarii”.
5.4 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
5.5 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): co
najmniej jedną usługę polegającą na usuwaniu awarii wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, w
ramach jednej umowy
b) potencjał techniczny
Wykonawca musi wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym gwarantującym
przeprowadzenie usług zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji. W szczególności wymaga się, żeby Wykonawca
dysponował co najmniej n/w sprzętem:
Koparko-ładowarka min.1 szt.
Mini koparka do pracy w miejscach trudnodostępnych min.1 szt.
Agregat prądotwórczy min.1 szt.
Pompa do pompowania wody z wykopu min.1 szt.
Piła do cięcia rur i śrub przy zasuwach i opaskach min.1 szt.
Piła do cięcia asfaltu min.1 szt.
Walec do asfaltu min.1 szt.
Samochód ciężarowy min.1 szt.
Wykonawca może także wymienić alternatywne porównywalne technicznie sprzęty proponowane przez siebie dla
wykonania danych usług, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.
7.2 Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).
7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 7.1 ppkt. zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 4 lit. a niniejszego rozdziału, jeden z Wykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na
podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]),
b) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt 4 lit. b niniejszego rozdziału, chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.
7.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt 7.1 w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
7.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż:
1. „stosowna sytuacja”, o której mowa w niniejszym rozdziale w pkt 7.4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
7.6 Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr
10 do SWZ.
7.7 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109
ustawy PZP oraz pkt 7 SWZ.
7.8 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7.9 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.10 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
7.11 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7.12 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń
wymienionych, § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w zakresie wskazanym w SWZ.
7.13 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określoną w rozdziale 7 pkt 3 i 4
7.14 W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie
roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.
7.15 Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o których mowa w pkt 7.4 SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych rejestrów, Wykonawca nie
musi załączać do dokumentów na wezwanie o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - dalej „ustawa sankcyjna” - wg załącznika
11 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz doświadczenia; wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. załącznik
nr 3 do SWZ
b) wykaz potencjału technicznego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania; załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej na FORMULARZU SYSTEMOWYM na platformie zakupowej
zamawiającego. Wraz z ofertą systemową należy OBLIGATORYJNIE załączyć kosztorys ofertowy załącznik nr 1a do SWZ
stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty. Oferta zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zgodnie z uprawomocnieniem do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli wskazanych w CEiDG
lub KRS. 2.Wykonawca/Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu/Podwykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- załącznik
nr 2a do SWZ; Wykonawca/Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2b do SWZ. Do oferty Wykonawca załącza również (jeśli dotyczy|):
a) pełnomocnictwo:
􀀁􀀁 gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
􀀁􀀁 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ,
będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. c) zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
􀀁􀀁 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
􀀁􀀁 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych )
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Oddział w Radomiu
Nr 46 9147 0009 0020 4785 2000 0003
z adnotacją: „Wadium – nr ZP.271.3.2023 ”
10.2 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
10.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
10.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
10.6 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas składają: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna to za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w art. 455 ustawy PZP, które zostały określone w załączniku 8 SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.