eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego wskazanego, wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym, producenta Asseco PolandOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego wskazanego, wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym, producenta Asseco Poland

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270235892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital2.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego wskazanego, wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym, producenta Asseco Poland

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08972bca-cd3c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00516002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opieka serwisowa oprogramowania aplikacyjnego wskazanego, wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym, producenta Asseco Poland

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-
05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym oraz
skompresowana do jednego pliku archiwum (ZIP)., który stanowi załącznik do SWZ i musi być zgodny
z wymaganiami SWZ oraz ustawy.• Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na
formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i
wierszy odpowiadać będzie formularzowi określonym przez Zamawiającego.• Warunki formalne
sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty, zgodnie z art. 226
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) :
oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem
formy pisemnej. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze. Oferty
nieczytelne zostaną odrzucone,• Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy
dostarczyć przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez Wykonawcę,• Oferta musi być
podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,•
Pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)
winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę,Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być naniesione
czytelnie
oraz podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane,• Każdy Wykonawca może
złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103805/01 z dnia 2021-07-05
2021-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
ostateczna cena. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane,• Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostępnego http://e-propublico.pl na którym prowadzona
będzie
korespondencja związana z postępowaniem.• Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.• Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje
warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/9PN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie Opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego wskazanego w załączniku nr 6, wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym, producenta Asseco Poland – na potrzeby Systemu Informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 100%;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium - 1800,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Szpital 2 Bytom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.