eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWYWANIA, DOSTAW I DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA. SSM.DZP.200.34.2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWYWANIA, DOSTAW I DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA. SSM.DZP.200.34.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWYWANIA, DOSTAW I DYSTRYBUCJI CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA. SSM.DZP.200.34.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c4affb6-ce0e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059839/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług przygotowywania, dostaw i dystrybucji całodziennego żywienia pacjentów szpitala.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c4affb6-ce0e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
2) Adres strony internetowej prowadzącego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
eZamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2c4affb6-ce0e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
3) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2c4affb6-ce0e-11ed-9355-06954b8c6cb9
4) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@med.torun.pl (nie dotyczy składania
ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19,87-100 Toruń.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika w Toruniu jest Pani/Pani Ewa
Kacprzak, iod@med.torun.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania, dostaw i dystrybucji całodziennego żywienia pacjentów
Szpitala.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SWZ
wraz załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SWZ, oraz formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 1 do SWZ, który zawiera ilość diet

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot umowy w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30 % ilości przedmiotu umowy tj. ilości osobodni określonej w załączniku nr 2. Postępowanie takie nie czyni umowy nieważną. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie niepodlegania wykluczeniu
z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. 2022 poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z
tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
2) O ile dotyczy - W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz dokumenty
wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek
do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna (dotyczy także spółki cywilnej)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11
Zmiana umowy
1. W przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na skutek ich zmiany, będą nakładały na Zamawiającego
lub Wykonawcę nowe obowiązki wpływające na zakres usługi stanowiącej przedmiot umowy, Strony dopuszczają zmianę
Umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne celem dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia do
zaistniałego stanu prawnego. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek okoliczności, o których mowa w
zdaniu poprzednim, następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek ww.
okoliczności.
2. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującej
zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem nieważności w formie podpisanego
przez obie Strony aneksu do Umowy. Do wniosku strona powinna załączyć uzasadnienie zmiany i dokumenty
uzasadniające jej dokonanie, w szczególności dotyczące zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego w czasie trwania Umowy, Strony dopuszczają zmianę Umowy w
zakresie oddziałów i liczby łóżek, określonych w § 2 ust. 3 Umowy. Zmiana Umowy następuje wówczas na wniosek Strony
inicjującej zmianę w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy – wówczas zmianie ulega również wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy.
-wszystkie dopuszczalne zmiany zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, zostanie raz w roku odpowiednio zmniejszone
lub zwiększone w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowanego przez Prezesa
GUS w kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału (zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”).
2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, jeżeli „wskaźnik GUS” będzie
wyższy niż 6% w stosunku do poprzedniego kwartału (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem kwartał w
stosunku do wcześniejszego kwartału).
3. Strony nie przewidują zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 1 i 2 w ciągu pierwszych 6
miesięcy obowiązywania umowy.
4. Kwotę zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy stanowi iloczyn pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia
należnego Wykonawcy i „wskaźnika GUS”.
5. Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 – 4, nie może przekroczyć 4
% ogólnej wartości umowy brutto Wykonawcy, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia strony umowy ustalają w ten sposób, że
Wykonawca wykaże Zamawiającemu zmianę kosztów wykonania zamówienia na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów
fakturami zakupu tych materiałów lub kosztów z pierwszego i kolejnych okresów, za które strona umowy występuje o zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
7. Strona inicjująca zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy sporządzi pisemnie odpowiedni projekt zmiany umowy
uwzględniający podwyższenie lub obniżenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dokonane zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1-6 i przedłoży go drugiej Stronie.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6, będzie
obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.
9. W przypadku podwyższenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ust.
1-6, Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia,
zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione
są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,
pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 21 niniejszej Umowy.
10. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia z podwykonawcą aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia,
przedłoży Zamawiającemu kopię tego aneksu, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 6
ust. 22 niniejszej Umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.