eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH DWÓCH CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH DWÓCH CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@starostwokolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwokolskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE W RAMACH DWÓCH CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-492ae0ae-cdfd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014653/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl oraz poczta elektroniczna zp@starostwokolskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub poprzez Platformę Zakupową,
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
4) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
5) Ofertę oraz dokumenty, które się na nią składają należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup komputerów, skanerów oraz oprogramowania
1) Komputer AIO – 34 szt.
2) Skaner – 3 szt.
3) Oprogramowanie Microsoft office – 41 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30216110-0 - Skanery komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - 60 pkt
2) Gwarancja - 15 pkt
3) Termin realizacji zamówienia - 25 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „cena zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cn : Cb) x waga
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cb - cena oferty badanej,
Waga – 60

Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji ” będą liczone następująco:
Na komputery:
3 lata gwarancji 0 pkt
4 lata gwarancji 4 pkt
5 lata gwarancji 8 pkt

Na skanery:
1 rok gwarancji 0 pkt
2 lata gwarancji 4 pkt
3 lata gwarancji 7 pkt

Waga – 15.

Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji zamówienia” – przyznawane będą następująco:
Do 4 miesięcy 0 pkt
Do 3 miesięcy 10 pkt
Do 2 miesięcy 25 pkt
Waga - 25

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup modułów bateryjnych, drukarek i czytników kodów kreskowych oraz oprogramowania
1) Wymienny moduł bateryjny APC RBC2 – 15 szt.
2) Wymienny moduł bateryjny APC RBC4 – 1 szt.
3) Wymienny moduł bateryjny APC RBC115 – 1 szt.
4) Czytnik kodów kreskowych – 3 sz.
5) Drukarka kodów kreskowych – 3 szt.
6) Oprogramowanie blanco drive eraser – 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 pkt
Gwarancja - 15 pkt
Termin realizacji zamówienia - 25 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „cena zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cn : Cb) x waga
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cb - cena oferty badanej,
Waga – 60

Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji ” będą liczone następująco:
Na drukarkę kodów kreskowych:
2 lata gwarancji 0 pkt
3 lata gwarancji 3 pkt
4 lata gwarancji 5pkt

Na czytnik kodów kreskowych:
3 lata gwarancji 0 pkt
4 lata gwarancji 4 pkt
5 lata gwarancji 6 pkt

Na moduły bateryjne:
1 rok gwarancji 0 pkt
2 lata gwarancji 2 pkt
3 lata gwarancji 4 pkt
Waga – 15.

Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji zamówienia” – przyznawane będą następująco:
Do 4 miesięcy 0 pkt
Do 3 miesięcy 10 pkt
Do 2 miesięcy 25 pkt
Waga - 25

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W ramach części nr 1
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawy tożsamej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje),
W ramach części nr 2 - Zamawiający nie stawia warunków

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą iż nie zalega z opłacaniem podatków – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W ramach części nr 1
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawy tożsamej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje),

W ramach części nr 2 - Zamawiający nie stawia warunków

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) formularz techniczno-cenowy, (załącznik nr 1) – dokument nie podlega uzupełnieniu
2) oświadczenia zgodnie z załącznikiem 2,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 3, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania (m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w odprowadzeniu podatków) - (jeżeli dotyczy),
4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu – KRS lub CEDiK, bądź pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii,
5) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane,
6) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 4 (jeżeli dotyczy),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) oświadczenia zgodnie z załącznikiem 2,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 3, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postepowania (m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w odprowadzeniu podatków) - (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu – KRS lub CEDiK, bądź pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii,
4) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane,
5) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 4 (jeżeli dotyczy),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Druk oferta

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach postępowania (SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian są zawarte w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część nr 1 realizowana w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Grantodawca: Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.