eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020880445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Dominikański 6

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-159

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wcrs.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcrs.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.wcrs.wroclaw.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70960158-ad49-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa organizacja sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych obejmująca usługi restauracyjne, zapewnienie sali, dekoracji i oprawy muzycznej na żywo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099137

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/1/2023/WCRS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych, obejmująca usługi restauracyjne (przygotowanie posiłków, zapewnienie napojów, obsługa kelnerska, zastawa), zapewnienie sali, sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą techniczną, wystroju zgodnego z tematyką świąteczną i oprawy muzycznej (występy wokalne na żywo), zabezpieczenie szatni dla gości wraz z jej obsługą, posprzątanie miejsca świadczenia usługi - na terenie Wrocławia, w odległości nie większej niż 600 m od przystanku MPK i jednocześnie nie więcej niż 5 km od Dworca Głównego PKP we Wrocławiu.
3. Ww. uroczystości Wykonawca zorganizuje w dniach: 29.03.2023r., 30.03.2023r., 31.03.2023r., 13.12.2023r, 14.12.2023r, 15.12.2023r., w godzinach 14:00-16:00, każdorazowo dla łącznie 240 osób (230 gości oraz 10 osób z ramienia Zamawiającego).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zgodnie z przepisami art. 95 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1510) pracowników wykonujących następujące czynności: przygotowywanie posiłków.
6. Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności, które są wspólnikami spółki osobowej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących ww. czynności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 543000,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Małgorzata Citków-Zielińska, działająca w ramach spółki cywilnej pod nazwą Aston s.c. Zieliński Roman, Małucha Wiesław, Małucha Maria, Citków-Zielińska Małgorzata

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roman Zieliński, Wiesław Małucha, Maria Małucha, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Aston s.c. Zieliński Roman, Małucha Wiesław, Małucha Maria, Citków-Zielińska Małgorzata

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8970017270

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.