eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020880445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Dominikański 6

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-159

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wcrs.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcrs.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych dla WCRS we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70960158-ad49-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa organizacja sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych obejmująca usługi restauracyjne, zapewnienie sali, dekoracji i oprawy muzycznej na żywo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.wcrs.wroclaw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres: info@wcrs.wroclaw.pl lub poprzez platformę zakupową: https://portal.smartpzp.pl/wcrs
2. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty odbywa się wyłącznie przy użyciu https://portal.smartpzp.pl/wcrs
2. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 100MB.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/1/2023/WCRS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji sześciu uroczystych wydarzeń świątecznych, obejmująca usługi restauracyjne (przygotowanie posiłków, zapewnienie napojów, obsługa kelnerska, zastawa), zapewnienie sali, sprzętu nagłośnieniowego wraz z obsługą techniczną, wystroju zgodnego z tematyką świąteczną i oprawy muzycznej (występy wokalne na żywo), zabezpieczenie szatni dla gości wraz z jej obsługą, posprzątanie miejsca świadczenia usługi - na terenie Wrocławia, w odległości nie większej niż 600 m od przystanku MPK i jednocześnie nie więcej niż 5 km od Dworca Głównego PKP we Wrocławiu.
3. Ww. uroczystości Wykonawca zorganizuje w dniach: 29.03.2023r., 30.03.2023r., 31.03.2023r., 13.12.2023r, 14.12.2023r, 15.12.2023r., w godzinach 14:00-16:00, każdorazowo dla łącznie 240 osób (230 gości oraz 10 osób z ramienia Zamawiającego).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zgodnie z przepisami art. 95 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1510) pracowników wykonujących następujące czynności: przygotowywanie posiłków.
6. Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności, które są wspólnikami spółki osobowej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących ww. czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: społeczne - liczba zatrudnionych osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenia określonego w § 10 Umowy, terminów, warunków płatności w przypadku:
a) zmian przepisów prawnych powszechnie obowiązujących lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie, zalania;
c) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację Umowy.
d) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów;
e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udokumentuje taki wpływ, zarówno co do zasady jaki i co do wysokości.
2. Zamawiający przewiduje następujące zasady waloryzacji wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy:
1) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszanych w Monitorze Polskim i na stronach Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/;
2) zmiana wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie powyżej 110 (wzrost cen o więcej niż 10% narastająco, sumowany kwartał do poprzedniego kwartału);
3) limit wzrostu wynagrodzenia z uwagi na waloryzacje wynosi maksymalnie 3% wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1,
4) zwaloryzowana kwota wynagrodzenia netto obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wcrs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.