eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowy Powiat."Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci LAN w ramach projektu „Cyfrowy Powiat.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubartowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlubartowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci LAN w ramach projektu „Cyfrowy Powiat.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e232253-cd4f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053167/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci LAN w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatlubartowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej adres: https://powiatlubartowski.ezamawiajacy.pl lub poczty
elektronicznej: przetargi@powiatlubartowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Lubartowskiego; https://powiatlubartowski.ezamawiajacy.pl,
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Powiatu Lubartowskiego tel. +48 22 576
87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: - zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w
wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie
https://adoptopenjdk.net; - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę; - certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się
logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).
7. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne formaty przesyłanych plików (o wielkości do 100 MB) ujęte są w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2017 r. w sprawie krajowych ram
interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) - z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.
66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich
wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych
osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
10.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Starosta Lubartowski 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8;
10.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres:
iod@powiatlubartowski.pl;
10.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
10.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
10.5. osoba fizyczna posiada:
10.5.1 na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
10.5.2 na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
10.5.3 na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
10.5.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
10.6. osobie fizycznej nie przysługuje:
10.6.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
10.6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
10.6.3. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o
udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.272.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż oraz dostawa sprzętu komputerowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48620000-0 - Systemy operacyjne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena" (C) - 60 pkt (60%) dotyczy części I oraz części II;
b) „Okres gwarancji dla część I oraz Okres gwarancji i rękojmi dla części II " (G): 40 pkt (40%) dotyczy części I oraz części II;
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. w kryterium „Cena" (C) wg poniższego wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
cena oferty ocenianej

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi”:
Gwarancja/gwarancja i rękojmia oferty ocenianej
G = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %
najdłuższa zaoferowana gwarancja/ gwarancja i rękojmia powyżej 24 m-cy

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji/ gwarancji i rękojmi w wymiarze powyżej 24 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (termin minimalny). Zaoferowanie okresu gwarancji / gwarancji i rękojmi poniżej 24 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawca który zaoferowanie okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi równy 24 miesiącom otrzyma zero „0” punktów.
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 60 miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Wykonawca, który w treści oferty nie wpiszę okresu gwarancji/ gwarancji i rękojmi zostanie mu przyznany do oceny ofert przez Zamawiającego okres minimalny 24 m-ce.

Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona będzie wg wzoru: K = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci LAN polegająca na sprzedaży, dostawie oraz montażu okablowania strukturalnego w korytkach kablowych, zainstalowanie paneli krosowych 24 portowych, urządzeń aktywnych oraz szaf wiszących

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

31682200-2 - Panele przyrządowe

31213300-5 - Szafy kablowe

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena" (C) - 60 pkt (60%) dotyczy części I oraz części II;
b) „Okres gwarancji dla część I oraz Okres gwarancji i rękojmi dla części II " (G): 40 pkt (40%) dotyczy części I oraz części II;
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
2.1. w kryterium „Cena" (C) wg poniższego wzoru:
cena najniższa
C = ---------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
cena oferty ocenianej

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi”:
Gwarancja/gwarancja i rękojmia oferty ocenianej
G = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 40 %
najdłuższa zaoferowana gwarancja/ gwarancja i rękojmia powyżej 24 m-cy

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji/ gwarancji i rękojmi w wymiarze powyżej 24 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (termin minimalny). Zaoferowanie okresu gwarancji / gwarancji i rękojmi poniżej 24 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawca który zaoferowanie okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi równy 24 miesiącom otrzyma zero „0” punktów.
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Okres gwarancji/ gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony okres 60 miesięcy jako maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Wykonawca, który w treści oferty nie wpiszę okresu gwarancji/ gwarancji i rękojmi zostanie mu przyznany do oceny ofert przez Zamawiającego okres minimalny 24 m-ce.

Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona będzie wg wzoru: K = C+G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych (dotyczy części I).
1) dla zestawu komputerowego - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark, co najmniej 11 000 punktów wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż na dzień zamieszczenia ogłoszenia (do oferty należy załączyć wydruk ze strony).
2) dla laptopa - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark, co najmniej 9 000 punktów wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż na dzień zamieszczenia ogłoszenia (do oferty należy załączyć wydruk ze strony).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dla zestawu komputerowego - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark, co najmniej 11 000 punktów wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż na dzień zamieszczenia ogłoszenia (do oferty należy załączyć wydruk ze strony).
2) dla laptopa - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark, co najmniej 9 000 punktów wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż na dzień zamieszczenia ogłoszenia (do oferty należy załączyć wydruk ze strony).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) przedmiotowe środki dowodowe dotyczy części I,
3) oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia;
4) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, e osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawco w wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi
spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w
sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
I wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy część I
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu

zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności a także wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w przypadku:

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych
(zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);

4) wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego na czas przeprowadzenia przez zamawiającego lub podmiot upoważniony kontroli jakości i sposobu realizacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);

5) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim). Wykonawca musi wykazać, że dochował należytej staranności i posiadał zapewnienie o dostępności oferowanego urządzenia podczas składania oferty w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena urządzenia nie ulegnie zmianie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu.

Zmiany część II
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nastąpi w przypadku wystąpienia zdarzeń, których strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, zaś ich uwzględnienie może wpłynąć pozytywnie na jakość wykonywanego przedmiotu umowy lub też po stronie Wykonawcy zaistnieją niezawinione przyczyny uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, zaś Zamawiający, mimo opóźnienia, nadal będzie zainteresowany wykonaniem przedmiotu umowy. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim zmiana nastąpi na podstawie aneksu;
2) w przypadku działania siły wyższej przesunięcie terminu wykonania dzieła wskutek działania tej siły nastąpi na podstawie pisemnego wykazania drugiej stronie okresu przesunięcia terminu wykonania zamówienia przez stronę, na którą we wskazanym zakresie i z takim – opóźniającym skutkiem siła wyższa działała. W takim przypadku druga strona potwierdzi na piśmie przyjęcie do wiadomości przedstawionych okoliczności i ich wpływu na termin wykonania zobowiązań umownych przez drugą stronę lub zgłosi uzasadnione zastrzeżenia lub korekty;
3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.
zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatlubartowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.