eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III - GRAFIK"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III – GRAFIK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chocimska 24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzh.gov.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III – GRAFIK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e9181fa-b7a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114909

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.OZP.260.47.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (NIZP PZH – PIB) jest realizatorem zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele ze szkół otrzymają materiały edukacyjne, w tym scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. Materiały zostaną opracowane przez ekspertów w oparciu o wyniki badań diagnozujących poziom wiedzy, potrzeby dzieci i nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, ich oczekiwania co do form i zakresu wsparcia oraz stan odżywienia dzieci (badania antropometryczne).
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia dla GRAFIKA jest usługa polegająca na:
• opracowaniu spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III w tym:
rozdziałów teoretycznych, scenariuszów lekcji; oraz ulotek dla rodziców; oraz ilustrowanych kart pracy dla uczniów; a także ulotek z przepisami i dyplomu
• zaprojektowaniu okładki podręcznika
• przygotowaniu grafik,
• przygotowaniu autorskich rysunków (tylko do kart pracy),
• zakupie zdjęć z banku zdjęć,
• skład i łamanie
• przygotowaniu ww. materiałów zgodnie z wymogami standardu WCAG 2.1.
Treści merytoryczne zostaną dostarczone przez Zamawiającego z sugestią niektórych grafik i ilustracji niezbędnych w kartach pracy dla uczniów.
Uwaga:
Przedmiot zamówienia będzie podlegał zaopiniowaniu i dostosowaniu do wieku uczniów klas
I-III przez metodyka nauczania wczesnoszkolnego – dotyczy wyłącznie scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów będących składową przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6831981570

7.3.3) Ulica: Nowosądecka 31/02

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-683

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.