eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III - GRAFIK"



Ogłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III – GRAFIK”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chocimska 24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzh.gov.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa opracowania spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III – GRAFIK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e9181fa-b7a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wskazane w Rozdziale I pkt 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.OZP.260.47.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (NIZP PZH – PIB) jest realizatorem zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele ze szkół otrzymają materiały edukacyjne, w tym scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. Materiały zostaną opracowane przez ekspertów w oparciu o wyniki badań diagnozujących poziom wiedzy, potrzeby dzieci i nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, ich oczekiwania co do form i zakresu wsparcia oraz stan odżywienia dzieci (badania antropometryczne).
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia dla GRAFIKA jest usługa polegająca na:
• opracowaniu spójnej kreacji graficznej dla wszystkich elementów zamówienia, tj. podręcznika online dla nauczycieli klas I-III w tym:
rozdziałów teoretycznych, scenariuszów lekcji; oraz ulotek dla rodziców; oraz ilustrowanych kart pracy dla uczniów; a także ulotek z przepisami i dyplomu
• zaprojektowaniu okładki podręcznika
• przygotowaniu grafik,
• przygotowaniu autorskich rysunków (tylko do kart pracy),
• zakupie zdjęć z banku zdjęć,
• skład i łamanie
• przygotowaniu ww. materiałów zgodnie z wymogami standardu WCAG 2.1.
Treści merytoryczne zostaną dostarczone przez Zamawiającego z sugestią niektórych grafik i ilustracji niezbędnych w kartach pracy dla uczniów.
Uwaga:
Przedmiot zamówienia będzie podlegał zaopiniowaniu i dostosowaniu do wieku uczniów klas
I-III przez metodyka nauczania wczesnoszkolnego – dotyczy wyłącznie scenariuszy lekcji i kart pracy dla uczniów będących składową przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1. zdolności technicznej lub zawodowej

1) Zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi opracowania graficznego materiałów, w tym co najmniej 1 (jedna) usługa z przeznaczeniem dla dzieci, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na usługę wykonywaną, to wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł brutto.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.

2) Zdolności technicznej – w zakresie posiadanego potencjału kadrowego:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, tj.:
Co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku grafika posiadającą:
 wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: grafika, grafika komputerowa, malarstwo, architektura,
 podstawową wiedzę z zakresu UX lub równoważne,
 znajomość zasad związanych z projektowaniem graficznym,
 znajomość najnowszych trendów w zakresie tworzenia kreacji projektów graficznych,
 bardzo dobrą znajomość pakietu Adobe (m.in. Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effect);
 co najmniej pięcioletnie doświadczenie, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu, w projektowaniu materiałów graficznych, w tym także przeznaczonych dla dzieci.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane zgodnie z Załącznikiem II.3, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr II.4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem II.5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz Rozdziału IV
SWZ - Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.