eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 261-517-818

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153290

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00148683

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku kuchnia –
stołówka nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji
robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 2 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.
Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
5. Wizja lokalna- Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, 1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Zamawiający wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej
budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku kuchnia –
stołówka nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji
robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 2 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.
Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
5. Wizja lokalna- Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, 1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Zamawiający wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej
budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 12:30 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. UWAGA!!!!
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający
wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2023, poz 129).
3. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;
b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt.
18 ustawy Pzp);
c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
d) Zamawiający informuje, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
e) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
f) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
g) Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1)
ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Po zmianie:
1. UWAGA!!!!
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający
wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 12:30 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2023, poz 129).
3. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;
b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt.
18 ustawy Pzp);
c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
d) Zamawiający informuje, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
e) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
f) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
g) Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1)
ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.