eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin - Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261-517-818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c3c657-c975-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Opracowanie dokumentacji technicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w j.polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl , z zastrzeżeniem, że
oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną
Szczegółowo informacje dot. komunikacji zostały opisane w Rozdziale 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy Zakupowej
SMART PZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących
minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego:
tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku (kuchnia –
stołówka) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót”
SPRAWA NR 21/23/P prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy
Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne;
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy
do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku kuchnia –
stołówka nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji
robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 2 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.
Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.
3. Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
5. Wizja lokalna- Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710, 1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Zamawiający wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej
budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem
(wagą):
A) Cena ryczałtowa brutto - waga 60%
B) Skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - waga 20%
C) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
w specjalności architektonicznej - waga 20%
Opis kryterium „cena ryczałtowa brutto”:
X1 - cena ryczałtowa brutto – waga 60%
X = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ryczałtowa brutto”
Cn– najniższa cena ryczałtowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej
Kryterium „cena ryczałtowa brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia, podanej
przez wykonawcę w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 1.
Za najkorzystniejszą cenę ryczałtową brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca
może uzyskać w kryterium „cena ryczałtowa brutto” wynosi 60 punktów.
Opis kryterium: „Skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej”:
X2 - Skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – waga 20%
Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 1 do SWZ w pkt. 2, czy oferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej – jeżeli tak zobowiązany jest oświadczyć o ile tygodni oferuje skrócenie terminu realizacji. Oferta
Wykonawcy, który w formularzu ofertowym nie zadeklaruje skrócenia terminu realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym
opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. Jednocześnie Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w terminie 170 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy (termin maksymalny).
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „Skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej”
wynosi 20 punktów.
Opis kryterium: „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
w specjalności architektonicznej”:
X3 - Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w specjalności architektonicznej – waga 20%
Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 1 do SWZ w pkt. 3, ile projektów architektonicznych dotyczących budowy lub przebudowy lub remontu obiektu stołówki-kuchni o kubaturze nie mniejszej niż 9000 m3 wykonała osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w specjalności architektonicznej.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 3 nie oświadczy ile projektów architektonicznych dotyczących budowy lub
przebudowy lub remontu obiektu stołówki-kuchni o kubaturze nie mniejszej niż 9000 m3 wykonała osoba wyznaczona do realizacji
zamówienia w specjalności architektonicznej - Zamawiający przyjmie, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w specjalności
architektonicznej nie posiada wymaganego doświadczenia w związku z powyższym oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień Publicznych.
Szczegółowo sposób oceny został opisany w Rozdziale 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Warunek dotyczący wykonawcy:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej:
- jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont obiektu stołówki – kuchni
o kubaturze nie mniejszej niż 9000 m3 na kwotę co najmniej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej umowy na kwotę już zrealizowanych usług minimum 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej przedmiot wskazany powyżej. Wykonawca jest obowiązany wykazać usługi już zrealizowane, mimo iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem 1 usługi - wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej).

Jako wykonanie (opracowanie) prac należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub równoważnego dokumentu. Za wykonanie (opracowanie) dokumentacji nie uznaje się aktualizacji projektu budowlanego.

Wykazana w wykazie usług wartość kontraktu musi dotyczyć faktycznie zrealizowanych usług mimo, iż wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji usługi.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy warunek określony w pkt. 2.4.1. musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców - przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej usługi o żądanej przez zamawiającego wartości.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) kilku wykonawców –
by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Za projekt budowlany Zamawiający uzna projekt w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r poz. 2351 z późń. Zm.).
Za budowę lub przebudowę zamawiający uzna budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r poz. 2351 z późn. zm.)

2.4.2. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:

2.4.2.1. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.4.2.2. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.4.1.1. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.4.1.2. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
UWAGA:
Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie się przez to uprawnienia budowlane, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane ( Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz odpowiadające mi ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy prawo budowlane ( Dz. U.2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepis2.4.1.3. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. 2021 poz. 1646 z późn.zm.).
Osoby te winny posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) – pod rygorem wstrzymania prac projektowych do czasu uzupełnienia powyższych braków.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji ( więcej niż jednej branży) z wymaganych powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;

2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10a/10b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:

2.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej usługę (realizowaną na podstawie jednej umowy) polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont stołówki - kuchni o kubaturze nie mniejszej niż 9000 m3 na kwotę co najmniej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej umowy na kwotę już zrealizowanych usług minimum 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej przedmiot wskazany powyżej. Wykonawca jest obowiązany wykazać usługi już zrealizowane, mimo iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) kilku wykonawców – by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

2.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania określone w niniejszej SWZ, tj dysponuje:

2.1.2.1. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.1.2.2. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.1.2.3. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;

2.1.2.4. minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji ( więcej niż jednej branży) z wymaganych powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa
w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

10. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.6.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany do umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia;

2) strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian.

3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.

4) zmiany Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych polegających na
reorganizacji, z której będzie wynikało, iż obowiązki Zamawiającego przejmie
inna jednostka organizacyjna resortu Obrony Narodowej na zasadach określonychw Kodeksie Cywilnym (cesja praw i obowiązków).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale pkt 10 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/41blsz , na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. UWAGA!!!!
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
1812,1933, 2185) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający
wyjaśnia, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
Oferta złożona bez odbycia takiej wizji podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy - przed przystąpieniem do złożenia oferty muszą dokonać wizji lokalnej budynku (kuchni – stołówki) nr 219 w kompleksie wojskowym Dęblin – Lotnisko.
Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 10:00 do kompleksu
wojskowego Dęblin-Lotnisko, brama główna - biuro przepustek. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej
jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, tel. 261-518-613.
Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponoszą Wykonawcy. Osoby, które będą
uczestniczyć w wizji lokalnej obiektu muszą posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu wystawienia przepustki wejścia
na teren kompleksu wojskowego.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2023, poz 129).
3. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;
b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt.
18 ustawy Pzp);
c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
d) Zamawiający informuje, że obecność na wizji lokalnej jest obowiązkowa.
e) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
f) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
g) Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1)
ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.