eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc40cbbe-c948-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050751/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc40cbbe-c948-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
um.zamowienia.publiczne@bialogard.info (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdziale XXXIV. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Rozdziale XXXIV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia min. 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wymagane warunki techniczne pojazdu:
1) Rok produkcji: fabrycznie nowy – 2023 r.
2) Nadwozie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. jednej na wózku inwalidzkim.
3) Ilość miejsc: 9
4) Rodzaj silnika: diesel
5) Ilość cylindrów silnika: 4
6) Pojemność skokowa silnika (cm3): min. 1900; max 3000
7) Moc silnika (KM): min. 140 KM
8) Rodzaj skrzyni biegów: manualna
9) Ilość biegów: min. 5 + wsteczny
10) Regulator – ogranicznik prędkości
11) Napęd: na przednią oś
12) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg): max 3500 kg
13) Wymiary zewnętrzne – długość (mm): min. 5200 mm
14) Wymiary zewnętrzne – szerokość (mm): min 1900 mm
15) Norma emisji spalin - zgodnie z normą Euro 6
16) Średni poziom emisji CO2 (g/km): max 200 g/km
17) Zużycie paliwa – cykl mieszany (l): max 9.l
18) Drzwi boczne, przesuwane, zlokalizowane z prawej strony
19) Drzwi tylne przeszklone
20) Lusterka boczne (kierowcy i pasażera) regulowane elektrycznie
21) Ogrzewanie tylnej szyby
22) Dodatkowe światło STOP
23) Centralny zamek sterowany pilotem
24) 2 komplety kluczyków z pilotami
25) Immobiliser
26) Elektrycznie sterowane szyby przednie
27) Radio + głośniki
28) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
29) Podwójne siedzenie obok kierowcy
30) II rząd siedzeń przystosowany do mocowania fotelików dla dzieci
31) Siedzenia pasażerów z tyłu pojazdu ( II i III rząd siedzeń) z możliwością ich łatwego demontażu
32) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
33) Klimatyzacja przód i tył z dodatkową nagrzewnicą
34) Wspomaganie kierownicy
35) Przynajmniej 2 poduszki powietrzne: poduszka powietrzna kierowcy i poduszka powietrzna pasażera,
36) Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
37) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
38) Czujniki parkowania przód i tył
39) Kamera cofania
40) System multimedialny z ekranem dotykowym z możliwością wyświetlania wybranych aplikacji po podłączeniu telefonu – Android Auto, Carplay
41) Pełnowymiarowe koło zapasowe, stalowe wraz z koszem do zamocowania
42) Komputer pokładowy wyposażony w funkcje: przynajmniej wskazania temperatury zewnętrznej, chwilowe spalanie, średnie spalanie, ilość przebytych kilometrów, średnia prędkość
43) Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
44) Kolor lakieru – szary ciemny
45) Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego
46) Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego
47) Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn w pojeździe
48) Pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
49) Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”
50) Okres gwarancji mechanicznej: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
51) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące
52) Odległość do autoryzowanej stacji serwisowej: max 50 km od siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, oraz aby posiadał kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz eksploatacji.
4. Zamawiając wymaga, aby dostarczone samochody spełniały następujące wymagania:
a) wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
b) pojazd musi posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz 9 (dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu;
c) pojazd musi posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie w następujący sposób:

1.1 Kryterium – cena (C) – waga 60%:
Punktacja w kryterium „cena”, obliczona zostanie według wzoru:

C=Cn/Co*60 pkt
C – Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium ceny

1.2 Kryterium – termin dostawy przedmiotu zamówienia (T)
Punktacja w kryterium „termin dostawy przedmiotu zamówienia”, obliczona zostanie według wzoru:

T = Tmin/Tn × 40 pkt

T - ilość punktów w kryterium termin dostawy,
Tmin - termin dostawy przedmiotu zamówienia – najkrótszy wśród ocenianych ofert,
Tn – termin dostawy przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej
40 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium termin dostawy

Uwaga: Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy podać w dniach. Najdłuższy możliwy do zaoferowania termin dostawy wynosi 180 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nieokreślenia w ofercie terminu dostawy, Zamawiający przyjmuje, że zaoferowano najdłuższy termin dostawy zastrzeżony przez Zamawiającego – 180 dni. Zaoferowanie terminu dostawy powyżej 180 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
.
1.3. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.4. Punktacja obliczona na podstawie kryteriów opisanych odpowiednio w pkt 1.1 i 1.2 po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty: Suma: C + T
1.5. Za najwyżej ocenioną, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w niniejszym poniżej.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa poniżej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – dostępny na platformie e-Zamówienia w wersji interaktywnej wraz z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego. Załącznik do formularza ofertowego stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, które składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.