eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkimOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc40cbbe-c948-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc40cbbe-c948-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050751/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu 9-osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153233

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 154724,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia min. 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wymagane warunki techniczne pojazdu:
1) Rok produkcji: fabrycznie nowy – 2023 r.
2) Nadwozie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. jednej na wózku inwalidzkim.
3) Ilość miejsc: 9
4) Rodzaj silnika: diesel
5) Ilość cylindrów silnika: 4
6) Pojemność skokowa silnika (cm3): min. 1900; max 3000
7) Moc silnika (KM): min. 140 KM
8) Rodzaj skrzyni biegów: manualna
9) Ilość biegów: min. 5 + wsteczny
10) Regulator – ogranicznik prędkości
11) Napęd: na przednią oś
12) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg): max 3500 kg
13) Wymiary zewnętrzne – długość (mm): min. 5200 mm
14) Wymiary zewnętrzne – szerokość (mm): min 1900 mm
15) Norma emisji spalin - zgodnie z normą Euro 6
16) Średni poziom emisji CO2 (g/km): max 200 g/km
17) Zużycie paliwa – cykl mieszany (l): max 9.l
18) Drzwi boczne, przesuwane, zlokalizowane z prawej strony
19) Drzwi tylne przeszklone
20) Lusterka boczne (kierowcy i pasażera) regulowane elektrycznie
21) Ogrzewanie tylnej szyby
22) Dodatkowe światło STOP
23) Centralny zamek sterowany pilotem
24) 2 komplety kluczyków z pilotami
25) Immobiliser
26) Elektrycznie sterowane szyby przednie
27) Radio + głośniki
28) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
29) Podwójne siedzenie obok kierowcy
30) II rząd siedzeń przystosowany do mocowania fotelików dla dzieci
31) Siedzenia pasażerów z tyłu pojazdu ( II i III rząd siedzeń) z możliwością ich łatwego demontażu
32) Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
33) Klimatyzacja przód i tył z dodatkową nagrzewnicą
34) Wspomaganie kierownicy
35) Przynajmniej 2 poduszki powietrzne: poduszka powietrzna kierowcy i poduszka powietrzna pasażera,
36) Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
37) System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
38) Czujniki parkowania przód i tył
39) Kamera cofania
40) System multimedialny z ekranem dotykowym z możliwością wyświetlania wybranych aplikacji po podłączeniu telefonu – Android Auto, Carplay
41) Pełnowymiarowe koło zapasowe, stalowe wraz z koszem do zamocowania
42) Komputer pokładowy wyposażony w funkcje: przynajmniej wskazania temperatury zewnętrznej, chwilowe spalanie, średnie spalanie, ilość przebytych kilometrów, średnia prędkość
43) Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
44) Kolor lakieru – szary ciemny
45) Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego
46) Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego
47) Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn w pojeździe
48) Pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
49) Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”
50) Okres gwarancji mechanicznej: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
51) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące
52) Odległość do autoryzowanej stacji serwisowej: max 50 km od siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, oraz aby posiadał kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do jego rejestracji oraz eksploatacji.
4. Zamawiając wymaga, aby dostarczone samochody spełniały następujące wymagania:
a) wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
b) pojazd musi posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz 9 (dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu;
c) pojazd musi posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: "FRANK-CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Frank-Cars Sp. z o.o.), ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, cena 233.700,00 PLN.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę: 200.000,00 zł (brutto).
W związku ze złożeniem oferty, której cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia się postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:… 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;” .

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 233700,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.