eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356855190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecala 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-266-84-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.niecala.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50eaa5ef-e868-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00152806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010001/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119815/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/VII/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
• mebli wykonywanych na wymiar (pozycje od nr 1 do 50 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ),
• mebli systemowych (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ),
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie.
Wszystkie zaproponowane w ofercie meble systemowe muszą być seryjnie produkowane. Pod pojęciem meble systemowe Zamawiający rozumie meble typowe, o określonych przez Zamawiającego parametrach.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia na drugie piętro w siedzibie Zamawiającego i złożenia (montażu) wszystkich elementów zamówienia.
4. W przypadku montażu elementów przeznaczonych do zamocowania do ścian Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich elementów mocujących, uwzględniających charakterystykę ściany (płyta regips 2 x 12,5 mm).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble.
6. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
8. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli podanych w Załączniku nr 2b do SIWZ w zakresie +/- 2 %

2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Zestawienie zamawianych mebli - załącznik nr 2a do SWZ,
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zawierający parametry techniczne wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia wraz z wizualizacjami sposobu aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach - załącznik nr 2b do SWZ.
• Projektowane Postanowienia Umowy, zwane dalej PPU - załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Oświadczeniu Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ).
4. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 22.07.2021r. o godz. 11:00. Chęć wzięcia udziału w wizji lokalnej należy uprzednio zgłosić telefonicznie z Panią Jadwigą Niewiarowską tel. tel. 12-268-11-67.
UWAGA:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy,
przy czym dostawa mebli wymienionych w Załączniku nr 2a do SWZ w następujących pozycjach:
- łózka: poz.63,64
- materace: poz. 66
- szafy 204x60x220 – poz. 5,10,15,20,25,30,33,37
- biurka: poz. 1,2,6,7,11,12,16,17,21,22,26,27,35
nastąpi w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

39141200-4 - Blaty

39141300-5 - Szafy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288730,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211420,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALNAG Barbara Wróbel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 351516341

7.3.3) Ulica: Zygmunta Miłkowskiego 3/301

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-349

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211420,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.