eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-07-19


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119815 z dnia 2021-07-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356855190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecala 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-266-84-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50eaa5ef-e868-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010001/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.niecala.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.niecala.pl
email: sosw6@niecala.pl
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal;Adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (sosw6@niecala.pl) 2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8,
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SOSW nr 6 w Krakowie jest możliwy za pomocą maila: inspektor1@mjo.krakow.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Szczegółowe wyjaśnienia zawiera pkt 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/VII/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
• mebli wykonywanych na wymiar (pozycje od nr 1 do 50 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ),
• mebli systemowych (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ),
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie.
Wszystkie zaproponowane w ofercie meble systemowe muszą być seryjnie produkowane. Pod pojęciem meble systemowe Zamawiający rozumie meble typowe, o określonych przez Zamawiającego parametrach.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia na drugie piętro w siedzibie Zamawiającego i złożenia (montażu) wszystkich elementów zamówienia.
4. W przypadku montażu elementów przeznaczonych do zamocowania do ścian Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich elementów mocujących, uwzględniających charakterystykę ściany (płyta regips 2 x 12,5 mm).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble.
6. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp.
8. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli podanych w Załączniku nr 2b do SIWZ w zakresie +/- 2 %

2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Zestawienie zamawianych mebli - załącznik nr 2a do SWZ,
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zawierający parametry techniczne wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia wraz z wizualizacjami sposobu aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach - załącznik nr 2b do SWZ.
• Projektowane Postanowienia Umowy, zwane dalej PPU - załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Oświadczeniu Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ).
4. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 22.07.2021r. o godz. 11:00. Chęć wzięcia udziału w wizji lokalnej należy uprzednio zgłosić telefonicznie z Panią Jadwigą Niewiarowską tel. tel. 12-268-11-67.
UWAGA:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy,
przy czym dostawa mebli wymienionych w Załączniku nr 2a do SWZ w następujących pozycjach:
- łózka: poz.63,64
- materace: poz. 66
- szafy 204x60x220 – poz. 5,10,15,20,25,30,33,37
- biurka: poz. 1,2,6,7,11,12,16,17,21,22,26,27,35
nastąpi w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

39141200-4 - Blaty

39141300-5 - Szafy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
- Cena brutto wykonania zamówienia - 60pkt.
- Okres gwarancji - 40 pkt.
2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w wszystkich kryteriach oceny ofert.
4. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 248, 251 Ustawy Pzp, w sytuacji, kiedy będą tego wymagały okoliczności faktyczne.
5. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 252 Ustawy Pzp.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert co potwierdzi, że oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
• środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 120 000 PLN,
• polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000 PLN.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali dostawę o podobnej do przedmiotu zamówienia skali przedsięwzięcia, wartości, charakterze i stopniu złożoności, tj. Wykonawca ma wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy (umowy lub zamówienia) mebli wykonywanych na wymiar o wartości minimum 45 000 PLN brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ).
2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia ww. oświadczenia w sytuacji
gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 Ustawy Pzp tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ),
2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2) potwierdzających, że wykonawca lub przez podmiot trzeci na zasoby którego wykonawca się powołuje jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i/lub 2), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy.
3) Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych zgodnie z wymaganiami pkt 8.10. – 8.11. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
5) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 9 do SWZ).
6) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty załączył w postaci plików lub katalogów elektronicznych szczegółowe zdjęcia, katalogi, foldery przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ) i wskazał ich producentów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia oferowania rozwiązań równoważnych przedstawiających oferowane meble systemowe oraz / lub plików lub katalogów elektronicznych, szczegółowe opisy przedstawiające oferowane meble systemowe lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia,
jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 76 1020 4900 0000 8002 3339 3314
W tytule przelewu należy wskazać numer lub nazwę postępowania którego dotyczy zamówienie.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 14 SWZ oferty Wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna,
składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8.5. a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt 9.1. SWZ.
7. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 7. SWZ.
9. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7. SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1. SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9. SWZ w sposób i w trybie tam określonym przy czym warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie natomiast brak podstaw wykluczenia powinien wykazać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Dodatkowo wykonawcy składających ofertę wspólną składają oświadczenie stanowiące wzór załącznika nr 10 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień ustawy, o której mowa w preambule.
2. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna,
2) zaistnieją okoliczności niezależne od stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,
a w tym:
a) wystąpienie siły wyższej
b) protesty społeczne,
c) strony zawrą umowę o wykonanie dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- przy czym w sytuacji określonej w lit. a) – c) zmianie mogą ulec tylko te postanowienia umowy, dla których takie okoliczności będą relewantne, a w szczególności postanowienia dotyczące terminów wykonania umowy,
3) wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych okoliczność będzie relewantne. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ i OPZ.
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 10 ni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, jednak nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

2021-07-19 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.