eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Odnowienie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla trzech używanych w NSA urządzeń FortiWeb-1000E wraz z ich oprogramowaniemOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odnowienie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla trzech używanych w NSA urządzeń FortiWeb-1000E wraz z ich oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Naczelny Sąd Administracyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Piotra Boduena 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-011

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22596 44 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla trzech używanych w NSA urządzeń FortiWeb-1000E wraz z ich oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c15bc240-c956-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142447/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń Fortiweb 1000E

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nsa/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń i wniosków oraz przekazywanie zawiadomień, wezwań odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
1) platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”), dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nsa/proceedings pod numerem sprawy WAG.262.2.2023, dotyczącej niniejszego postępowania,
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@nsa.gov.pl – w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Maksymalny rozmiar maila razem z załącznikami nie może przekroczyć 30 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zapytania, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były przez Wykonawców za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania.
Uwaga! Komunikat „Wyślij wiadomość” nie służy do składania ofert.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego (zaleca się także przesłanie treści pytań do SWZ w formacie .doc).
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty” przedmiotowego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Przyjmuje się, że dokument przekazywany przez Zamawiającego został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w dniu, w którym dokument ten został zapisany na serwerze, na którym działa Platforma.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie (00-011) przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, tel. (22) 551 60 00;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym: e-mail: iod@nsa.gov.pl, tel. (22) 551 61 92;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie odnowienia usługi serwisu i wsparcia technicznego dla trzech używanych w NSA urządzeń FortiWeb-1000E wraz z ich oprogramowaniem, nr sprawy: WAG.262.2.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
b) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu, w którym Naczelny Sąd Administracyjny jest stroną - do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w pkt c,
c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków, o ktorych mowa w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 164).
Po upływie okresów wskazanych wyżej, dokumentacja archiwalna kat. B o czasowym znaczeniu praktycznym podlega brakowaniu, dokumentacja archiwalna kat. A przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679.
2. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawami ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników.
4. Zamawiający przypomina, że Wykonawca powinien wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.262.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usług serwisu i wsparcia technicznego dla trzech używanych w NSA urządzeń FortiWeb-1000E wraz z ich oprogramowaniem, w tym świadczenia następujących usług:
1) serwisu i wsparcia technicznego Producenta urządzeń i ich oprogramowania, realizowanego na podstawie subskrypcji pakietu wsparcia typu Standard Bundle (24x7 FortiCare, Security Service, Antivirus, IP Reputation i GEO DB) i pakietu typu Secure RMA Service;
2) wsparcia Wykonawcy w realizacji zmian w konfiguracjach urządzeń i ich oprogramowania, obsłudze problemów eksploatacyjnych i zgłoszeń awarii do producenta.
- zgodnie ze szczegółowym opisem i wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w którym podane zostały numery fabryczne urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w SWZ.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny, tj. która uzyska największy bilans punktów w kryteriach oceny.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odnowienia usług

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia uszkodzeń krytycznych

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, należycie wykonuje co najmniej 2 usługi wsparcia technicznego urządzeń firewall tego samego producenta urządzeń Zamawiającego, co wymienione w załączniku nr 2 (OPZ) do SWZ, gdzie każda usługa była/jest realizowana na podstawie odrębnej umowy.
W przypadku, gdy usługi są w trakcie realizacji, Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że usługi faktycznie zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają wymagania określone w powyższym warunku.
b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej dwoma specjalistami, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, z których każdy posiada co najmniej:
• 2-letnie doświadczenie w zakresie konfigurowania i obsługi urządzeń zgodnych z posiadanymi przez Zamawiającego (wymienionymi w załączniku nr 2 do SWZ),
• ważny certyfikat Fortinet NSE4 (lub wyższy).
2. W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 117 ustawy stosuje się z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy, co oznacza, że:
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) warunek dotyczący doświadczenia nie podlega sumowaniu - spełnienie tego warunku łącznie musi wykazać przynajmniej jeden Wykonawca – zgodnie z wymaganiami rozdziału VIII ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej – zgodnie z wymaganiami rozdziału VIII ust. 1 pkt 4) lit. b) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 8, w zakresie:
1) wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 3 pkt 2) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 3 ust. 2 lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy musi być wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 8, w zakresie:
1) potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy były wykonywane, oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) – na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ – wzór został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych uczestniczył lub uczestniczy.
b) wykaz osób, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria, określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, lub wymagania związane z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający autoryzację Wykonawcy do sprzedaży i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, wystawiony przez producenta urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (OPZ) do SWZ lub przez upoważnionego przedstawiciela producenta w Polsce.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, chyba że:
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 2 na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 SWZ w języku angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dokument potwierdzający autoryzację Wykonawcy do sprzedaży i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, wystawiony przez producenta urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 (OPZ) do SWZ lub przez upoważnionego przedstawiciela producenta w Polsce.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania (składane wraz z ofertą).
1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje, iż ww. zapisy należy stosować odpowiednio w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1) SWZ, rozdz. X ust. 1 pkt 2) i 3) SWZ (jeżeli dotyczy) - z wykorzystaniem wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie, w którym wykazano, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
6) dokument wniesienia wadium (dotyczy formy określonej w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 2) - 4) SWZ);
7) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI SWZ.
8) Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz wymagane zapisami SWZ, muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu na rachunek Zamawiającego:
Nr 63 1010 1010 0402 2413 9120 0000
2) gwarancjach bankowych, lub
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, lub
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) SWZ, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający.
5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
1) nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) oferta Wykonawcy została wybrana, a Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
d) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/ wierzyciela (Zamawiającego),
3) gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
6. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę lub inny dokument, o których mowa w Rozdziale X ust. 12 pkt 1).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Wymagane podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdz. X ust. 3 pkt 2) lit. a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, na każdą z podstaw art.
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn.zm.), zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający w celu dopełnienia, nałożonego ustawą sankcyjną, obowiązku weryfikacji możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przed zawarciem umowy wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek zawartych w ustawie sankcyjnej oraz wykazania zgodności z określonymi w niej wymaganiami. Wykonawca złoży przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
Treść oświadczenia musi być aktualna na dzień jego składania, tj. w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności objętych ustawą sankcyjną w odniesieniu do Wykonawcy lub podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia, względem przekazanych informacji na etapie poprzedzającym wybór oferty najkorzystniejszej, Wykonawca złoży aktualne informacje w formie oświadczenia, o którym mowa powyżej.
2. W terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i nie zaistnieją wobec niego przesłanki, o których mowa w ustawie sankcyjnej.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach podanych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących integralną część specyfikacji warunków zamówienia (załącznik Nr 4 do SWZ) oraz w ofercie złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylenie się od zawarcia umowy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6. Warunkiem koniecznym ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy będzie dostarczenie Zamawiającemu przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
1) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - informacji o adresie zamieszkania Wykonawcy oraz nr PESEL Wykonawcy;
2) pełnomocnictwa do zawarcia umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych w postępowaniu;
3) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wniesienie zabezpieczenia było wymagane).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.