eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudna › Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. ChobieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 15

1.5.2.) Miejscowość: Rudna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-305

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767492100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rudna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.rudna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13ac0572-cc94-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044494/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminarudna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną . Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://gminarudna.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę Zakupową, dostępną pod adresem: https://gminarudna.ezamawiajacy.pl. 3. Złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga rejestracji Wykonawcy na Platformie
Zakupowej.Oferty, oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 5. Zamawiający
określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich
nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf. 6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100
MB w .txt, .rtf, .pdf , .odt, .ods, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg, .zip, .7z, .XAdES. 7. Szczegółowy zapis zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca wraz z
przekazaniem takich informacji musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp. 2. Administrator danych osobowych: Wójt Gmina Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15,
59-305 Rudna. 3. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem: iod@rudna.pl. 4. Cele przetwarzania podstawa prawna czas przechowywania: 1) Przeprowadzenie
postępowania i udzielenie zamówienia publicznego art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. Ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 r. 2) Archiwizacja danych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach okres przechowywania: zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat. 3) Realizacja umowy z
wybranym
oferentem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania
umowy 5 lat od zakończenia umowy. 4) Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w przypadku wybranego oferenta art. 6
ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą o finansach publicznych,
ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym, ustawą o podatku od towarów i usług | czas przechowywania 6 lat. 5.
Odbiorcy danych: 1) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74
ustawy Pzp; zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.
1 rozporządzenia 2016/679 (szczególnej kategorii danych); 2) podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.6.
Przysługujące Pani/Panu prawa: 1) Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy Pzp). 2) Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy
Pzp wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników). 3) Prawo żądania usunięcia danych. 4) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193
Warszawa. 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia oraz remont budynku OSiR w m. Chobienia.
2. Zakres prac dla przebudowy obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia:
a) przebudowa zewnętrznych trybun sportowych wraz z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą,
b) wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę z dachu trybun wraz z systemem retencyjno-rozsączającym i studzienką osadnikową,
c) wymiana nawierzchni bieżni, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego,
d) budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem,
e) budowa ścieżki od projektowanego parkingu do wiaty rekreacyjnej,
f) wykonanie nawierzchni utwardzonej: pod wiatą rekreacyjną, między bieżnią a trybunami oraz pod wiatami dla zawodników,
g) likwidacja istniejącego bulodromu oraz budowa nowego,
h) demontaż istniejących urządzeń placu zabaw oraz budowa nowego placu zabaw,
i) zagospodarowanie otoczenia wiaty rekreacyjnej,
j) budowa oświetlenia: trybun, oświetlenia ścieżki rekreacyjnej, boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej,
k) budowa instalacji nawadniającej murawy boiska,
l) wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego,
m) budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej,
n) częściowa wymiana ogrodzenia terenu obiektu, wymiana ogrodzenia kortów tenisowych oraz montaż piłkochwytów,
o) budowa ekranów akustycznych,
p) montaż wyposażenia małej architektury: kosze na śmieci, ławki, tablica regulaminowa,
q) montaż wyposażenia placu zabaw,
r) montaż wyposażenia sportowego,
s) wykonanie instalacji solarnej w budynku OSiR w m. Chobienia.
3. Zakres prac dla remontu budynku OSiR w m. Chobienia:
a) docieplenie i podwieszenie sufitów,
b) wymiana wentylacji grawitacyjnej i wymiana wywietrzników pod oknami,
c) wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą gniazdek elektrycznych,
d) rozebranie ścianek działowych kabin prysznicowych i zabudowanie nowymi,
e) wymiana posadzek i płytek ściennych,
f) wymiana armatury sanitarnej,
g) wyrównanie ścian pomieszczeń wraz z malowaniem,
h) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
i) remont schodów do budynku,
j) uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem elewacji,
k) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232120-9 - Roboty nawadniające

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. Kryterium nr 1: cena - waga 60%,
b. Kryterium nr 2: długość okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia- waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli:
A) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
a) (1) robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego lub kortów tenisowych w zakresie wykonania nawierzchni z trawy sztucznej wraz z podbudową o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto,
b) (1) robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego lub bieżni lub kortów tenisowych o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto,
c) (1) robotę budowlaną polegające na przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.
B) dysponuje następującymi osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż jedno uprawnienie, o którym mowa powyżej.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu robót budowlanych będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3 powyżej,
2) dowody określające czy roboty budowlane wykazane przez Wykonawcę w wykazie robót, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3 powyżej,
4) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ – Załącznik
nr 2 do SWZ (wzór);
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie tego podmiotu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie Wykonawców składających ofertę wspólnie – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty winno być załączone pełnomocnictwo, które winno być w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 11 do SWZ).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej: https://gminarudna.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się
art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.