eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA, CHODNIKA I BEZPOŚREDNIEGO WJAZDU Z UL. SZTABOWEJ WE WROCŁAWIUOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA, CHODNIKA I BEZPOŚREDNIEGO WJAZDU Z UL. SZTABOWEJ WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930103906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obornicka 126

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NAZWA ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA, CHODNIKA I BEZPOŚREDNIEGO WJAZDU Z UL. SZTABOWEJ WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2ddb8ff-ca43-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076986/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Zad. 22034 WROCŁAW SKW K-2843 Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni parkingu wraz z przebudową ogrodzenia, chodnika i bezpośredniego wjazdu z ul. Sztabowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się:- za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw, zwanego dalej „Systemem”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Systemu znajdują się w zakładce „e-learning” na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw; https://portal.smartpzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw.pl tj.:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
e) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
f) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje;
g) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
h) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp:
d) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
e) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
f) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw; https://portal.smartpzp.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław,
tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;
■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury
z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;*
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr sprawy: 12/VII/WIB/23/U, pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni parkingu wraz z przebudową ogrodzenia, chodnika i bezpośredniego wjazdu z ul. Sztabowej we Wrocławiu”;
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/VII/WIB/23/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 166681,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
na: „Budowę nawierzchni parkingu wraz z przebudową ogrodzenia, chodnika
i bezpośredniego wjazdu z ul. Sztabowej”, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dla realizacji rzeczowej budowy nawierzchni parkingu. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu prawomocnej zgody na prowadzenie robót budowlanych wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektową i przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 22034.
Wykonana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. budowy parkingu
z zadaszeniem wraz z przebudową ogrodzenia wewnętrznego, chodnika
i budową bezpośredniego wjazdu z ul. Sztabowej. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty w takim stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.Teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nr 1 (użytkowanym przez 4 RBLog) , który jest wpisany do Rejestru Zabytków oraz budynku nr 2, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Ponadto teren znajduje się w obrębie obszaru ochrony zabytków archeologicznych na terenie miasta Wrocławia jako: „Historycznego układu urbanistycznego w obrębie ulic: Sztabowej, Pretficza, Gajowickiej, Łączności, Kruczej, Powstańców Śląskich, Hallera, Oficerskiej, Zaporoskiej”.Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu wraz z zadaszeniem miejsc parkingowych, niezbędną infrastrukturą, wjazdem od ul. Sztabowej oraz odtworzeniem kortu tenisowego. Dokumentacja musi spełniać wymogi Użytkownika określone we Wniosku Inwestycyjnym (WI), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.Zakresem zamówienia objęte jest również uzyskanie prawomocnej zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w/w zgody. Konieczność uzyskania decyzji administracyjnych Wykonawca ustali w trakcie opracowywania dokumentacji. Wykonawca uzyska również inne decyzje, uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych i prawidłowego ich ukończenia. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: opracowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja, badanie poziomu wód gruntowych i nośności gruntu dla potrzeb posadowienia obiektów (opinia geotechniczna), badanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych itp.W ramach inwestycji należy przewidzieć również rozbiórkę i demontaż obiektów istniejących w niezbędnym zakresie. Ponadto w opracowaniach projektowych niezbędne będzie umieszczenie informacji, że wykonanie projektowanych robót budowlanych wiąże się z koniecznością wycinki istniejących drzew. W ramach zamówienia należy uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i przewidzieć ewentualne nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji, w tym opracować projekty nasadzeń zastępczych. Koszty wycinki wynikające z decyzji należy ująć w kosztach zadania. W ramach planowanej inwestycji zaleca się zachowanie jak największej ilości drzew, które należy wkomponować w projektowany parking. W związku z tym, że teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się
w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz
w zasięgu stanowisk archeologicznych zakres zamówienia obejmuje również opracowanie „Programu badań archeologicznych dostosowanego
do rzeczywistych prac ziemnych planowanych w obrębie inwestycji”, dokumentu muzealnego potwierdzającego gotowość do przyjęcia zabytków z inwestycji oraz uzyskanie decyzji pozwalającej na prowadzenie badań archeologicznych.
Więcej informacji w SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XV.1 Opis kryteriów oceny ofert wraz z informacją na temat wagi tych kryteriów

1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów ustalonych wg ważności
z określeniem znaczenia tj. procentowego udziału w ocenie.

Cena przedmiotu zamówienia – 60 %
Doświadczenie zawodowe projektanta ze specjalnością drogową
– 40 %

1) Ocena punktowa: 0-100 pkt;

2) Ocena punktowa dla kryterium ceny zostanie ustalona wg wzoru:C min
C = x 100 pkt
C n


Gdzie: C min – cena minimalna w zbiorze ofert (brutto – tj. z VAT)
C n – cena oferty badanej
C – ilość punktów uzyskana za kryterium ceny

3) Ocena punktowa dla kryterium doświadczenia zawodowego projektanta
ze specjalnością drogową zostanie ustalona wg wzoru:

D b

D = D n x 100 pkt.

Gdzie: D b – ilość dokumentacji wykonanych przez projektanta w ofercie badanej
D n – największa ilość dokumentacji wykonanych przez projektanta w zbiorze ofert
D – ilość punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta ze specjalnością drogową”

Kryterium doświadczenia zawodowego projektanta ze specjalnością drogową
będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
na stanowisku Projektanta ze specjalnością drogową, zawartych
w Formularzu nr 3 „Kwalifikacje personelu - Doświadczenie zawodowe Projektanta ze specjalnością drogową”.
Za każde opracowanie projektowe placów, dróg, ulic i chodników o powierzchni co najmniej 400 m2 przez osobę proponowaną na stanowisko Projektanta
ze specjalnością drogową – w okresie ostatnich 5 lat Zamawiający przyzna ofercie punkty - łącznie nie więcej niż 40.
Uwaga: W kryterium „Doświadczenie Projektanta” ocenie będą podlegać jedynie informacje o projektach potwierdzone dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie, wykazane w Formularzu nr 3 „Kwalifikacje personelu - Doświadczenie Projektanta ze specjalnością drogową”, złożonym wraz z ofertą.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza nr 3 „Kwalifikacje personelu - Doświadczenie Projektanta ze specjalnością drogową”, to w tym kryterium oferta otrzyma 0 (zero) punktów.

Obliczenie sumy wskaźników oceny ofertWN = CN · c + DN · d

Gdzie: c – waga kryterium ceny /znaczenie procentowe/
d – waga kryterium doświadczenia zawodowego projektanta ze specjalnością drogową /znaczenie procentowe/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta ze specjalnością drogową

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
1. Doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:
1) jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę parkingu o powierzchni co najmniej 400 m2
oraz
2) dwa opracowania dokumentacji projektowej na terenie objętym ochroną konserwatorską i archeologiczną oraz uzyskał pozwolenie konserwatorskie na projektowane roboty.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
1) co najmniej jednym projektantem branży budowlanej - bez ograniczeń;
2) co najmniej jednym projektantem ze specjalnością drogową - bez ograniczeń;
3) co najmniej jednym projektantem branży instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń;
4) co najmniej jednym projektantem branży elektrycznej instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych – bez ograniczeń;
5) co najmniej jednym uprawnionym geodetą – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r.
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imion i nazwisk osób wykonujących czynności wskazanych wyżej wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Formularz nr 1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenia i dokumenty powinny zostać złożone w sposób i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. Ustawy Pzp.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - Formularz nr 2 i 2a - oraz dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób
i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 4.
Oświadczenia i dokumenty powinny zostać złożone w sposób i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca załączy:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
2) wypełniony i podpisany formularz dotyczący doświadczenia projektanta
ze specjalnością drogową – Formularz Nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi;
3) wypełnioną i podpisaną tabelę wyceny prac projektowych i nadzoru, wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie – Formularz nr 5 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Formularz Nr 6 (oryginał podpisany przez ten podmiot).
Oświadczenia i dokumenty powinny zostać złożone w sposób i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2 500,00 zł.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego
do dnia 14.04.2023 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium
w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres Wykonawcy;
2) nazwę i adres beneficjenta;
3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;
4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;
5) kwotę;
6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia – 14.04.2023 r.
do godz. 10.00.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto
NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni parkingu wraz z przebudową ogrodzenia, chodnika i bezpośredniego wjazdu z ul. Sztabowej we Wrocławiu. Wadium podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może zostać wniesione przez jednego z tych podmiotów.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innej prawnie przewidzianej postaci), będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) oświadczenie o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w przypadku o którym mowa wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiedni do oferty oświadczenie o którym mowa w pkt. IV.6
pkt. 2.
3) dokumenty wymienione w pkt IV.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
5) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).
2. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia
– Wykonawca przed zawarciem umowy doręczy Zamawiającemu umowę konsorcjum.
Oświadczenia i dokumenty powinny zostać złożone w sposób i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację nadzoru autorskiego w terminie umownym.
b) przedłużenia, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz
w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, zmiany treści decyzji administracyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
c) wystąpienia potrzeby wykonania zamiennych bądź zwiększających prac projektowych które warunkują wykonanie całości dokumentacji projektowej,
d) przedłużenia czasu niezbędnego do uzyskania uzgodnień wskazanych
w § 2 ust. 2 UMOWY,
e) wystąpienia konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
f) gdy po zawarciu umowy, nastąpi zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na przedmiot umowy,
g) gdy wystąpią zdarzenia losowe w odniesieniu do osób realizujących opracowania projektowe,
h) pełnienia nadzoru autorskiego w związku z wydłużeniem okresu rozpoczęcia realizacji i zakończenia robót budowlanych,
i) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
j) zmiany trybu uzyskania zgody na realizację robót budowlanych,
2) W sytuacji przedłużających się niezależnych od Wykonawcy procedur związanych
z uzyskaniem zgody na prowadzenie robót Zamawiający przewiduje zmianę sposobu płatności polegającą na podziale płatności etapu I na dwie części:
a) za dokumentację projektową,
b) za uzyskanie dokumentów zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
3) Ilości pobytów projektanta oraz kwoty wynagrodzenia umownego w przypadku wystąpienia takiej konieczności w trakcie realizacji robót budowlanych.
4) Projektantów o których mowa w § 5 ust. 4 „UMOWY”, pod warunkiem,
że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SWZ dla danej branży.
II Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1.1 zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
na zasadach określonych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu,
1.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, na zasadach określonych w ust. 3 – 5 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu,
1.3 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
1.4 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
1. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
W sytuacji wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 powyżej:
2.1 Każda ze stron Umowy uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy (wzrostu lub obniżenia),
w przypadku zmiany „Wskaźnika Cen Produkcji Budowlano-Montażowej” ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
w Dzienniku Urzędowym GUS.
CAŁOŚĆ ZAPISÓW UJĘTA W DZIALE XI ZMIANY DO UMOWY – OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.