eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2023-2027Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2023-2027

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874254700

1.5.8.) Numer faksu: 874254701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w latach 2023-2027

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f5de5db-cc81-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044929/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa budżetu Powiatu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226.
2. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf.
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. Or.272.1.7.2023
7. W sytuacjach awaryjnych może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres marzena.wojcik@powiat.pisz.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
9. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej profilu
nabywcy, na której zamieszczona jest SWZ, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226
11. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów:
1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xls, .jpg (.jpeg))
2) w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie
4) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem typu PAdES.
Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Piski.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym – w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do Pzp.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.272.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, t.j.:

1. Starostwo Powiatowe w Piszu
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
4. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
7. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
8. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu
9. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
10. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
12. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
13. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie
14. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu
15. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
17. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach zgodnych z podpisaną umową. Wykonawca podpisze odrębne umowy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w terminach ustalonych przez strony. Wykonawca na dzień podpisania umowy będzie posiadał oddział banku bądź placówkę na terenie Pisza.

Kod CPV: 66110000-4 – Usługi bankowe

Zakres zamówienia obejmuje:
I). Otwarcie i prowadzenia rachunków bankowych
1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w walucie polskiej (PLN).
2. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków walutowych (EURO).
3. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach krajowe i zagraniczne oraz przelewy wewnętrzne w tym samym banku (zleconych w formie elektronicznej i papierowej).
4. Potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
5. Bezpłatne wydawanie blankietów czekowych oraz ich realizacja.
6. Bezpłatne wydawanie na wniosek posiadacza rachunku opinii, zaświadczeń bankowych, historii rachunku.
7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych liczone będzie jako stawka WIBID 1M pomnożona przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę ofercie.
8. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty na rachunki Zamawiającego we wszystkich swoich oddziałach i placówkach bez opłat i prowizji.
9. Lokowanie na zlecenie Zamawiającego wolnych środków na lokatach terminowych. Oprocentowanie lokat będzie każdorazowo negocjowane z Wykonawcą.
10. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż bank Wykonawcy.
11. Wykonawca zapewni zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych powiatu zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji.
12. Wykonawca zapewni przeksięgowanie zgodnie z dyspozycją skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych powiatu na wskazany rachunek budżetu powiatu.
13. Zapewnienie przyjmowania wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej na terenie miasta Pisz przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.
14. Wykonawca zapewni bez opłat i prowizji wpłaty i wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu oraz ich klientów na terenie Pisza, Rucianego – Nidy, Białej Piskiej i Orzysza, w każdy dzień roboczy.
15. Warunki dotyczące pkt 13 i 14 muszą być spełnione na dzień podpisania umowy.

II). Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.
W ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni:
1. Wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, ich skonfigurowanie i konserwację, oraz przeszkolenie pracowników (w siedzibie Zamawiającego).
2. Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz serwis oprogramowania.
3. Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach bankowych.
4. Składanie i realizację poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, w tym przyznanego kredytu w rachunku bieżącym w tym poleceń przelewu zagranicznego.
5. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą.
6. Import danych z programów księgowych Powiatu Piskiego do systemu bankowości elektronicznej.
7. Możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie oraz drukowania pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych.
8. W razie awarii systemu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii ustala się na 2 godziny.
9. Przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę.
10. Zamawiający może ustalić dowolną liczbę użytkowników systemu bankowości elektronicznej oraz Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany użytkowników i/lub zakresu ich uprawnień.
11. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu.
III). Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz.
1. Zakres obsługi kasowej obejmuje przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat oraz dokonywanie wypłat na rzecz Zamawiającego oraz realizowanie zleconych przez Zamawiającego wypłat na rzecz osób trzecich.
2. Punkt obsługi kasowej będzie czynny od poniedziałku do piątku co najmniej w godz. 8:00 – 14:00 przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Zamawiający udostępni Bankowi pomieszczenie znajdujące się w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 na niskim parterze (pok. nr 12).
4. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dostosować pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej, wyposażyć w urządzenia do realizacji tych zadań oraz zapewnić obsługę kadrową.

IV). Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej na dany rok.
1. Udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku z tym, że w 2023 roku do kwoty 1.500.000 zł, stawianego do dyspozycji Zamawiającego w ciągu dwóch dni od dnia złożenia wniosku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego.
2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku – stałą w okresie kredytowania.
3. Odsetki od kredytu naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, tj. wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
4. Odsetki od wykorzystanego kredytu na rachunku bieżącym będą naliczane i pobierane przez Wykonawcę w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
5. Spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Powiatu Piskiego.
6. Zamawiający zobowiązuję się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym.
Szczegółowe informacje w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt
(100%=100pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2324 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

2) zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że realizował lub realizuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej, której roczne dochody budżetowe wynosiły co najmniej 50.000.000zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ)
b) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
c) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców Występujących wspólnie (o ile dotyczy)
d) oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp (o ile dotyczy)
e) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
UWAGA: Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia PRM)
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).
Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
1) konieczność zmiany terminu obowiązywania umowy z powodu:
a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy,
c) zmian przepisów prawa, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na termin realizacji niniejszej umowy,
2) konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu przedłużenia się terminu realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1) maksymalnie do jednego roku od terminu zakończenia wykonania obsługi bankowej wskazanego w Dziale I – Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy; wynagrodzenie zostanie zwiększone o kwotę miesięczną określoną w Dziale II – Załącznika nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia - aktualnego w dniu podpisania niniejszej umowy,
3) wprowadzenie zmian wynikających z nowych rozwiązań organizacyjnych, modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, które będzie korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,
4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, bez zmiany wynagrodzenia,
5) pojawienie się nowych produktów bankowych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, przy założeniu, że zmiana wynagrodzenia będzie niższa niż 10% wartości wynagrodzenia – aktualnego w dniu zawarcia niniejszej umowy.
6) na Powiat nałożone zostaną nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu.
2. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany:
- stawki podatku VAT,
- zmiany stawki podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze Stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej Strony Umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia określono powyżej w ust. 3-11 Działu II Wynagrodzenia – Załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

cd. w Sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/transakcja/733226. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Dziale XIII SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.) - szczegóły w SWZ.

cd. Sekcja VII.7.4_ Projektowane postanowienia umowy
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z uwagi na zmianę kosztów związanych z realizacją umowy, na zasadach określonych poniżej:
1) uprawnienie Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wystąpi, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla następującego składnik:
a) Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje
publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Informacji sygnalnej - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, dotyczącego poprzedniego miesiąca w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (np. dla kolejnego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 r. do zmiany wynagrodzenia zastosowanie miałyby wskaźniki dotyczące stycznia 2023 r. - opublikowane w styczniu 2023 r.) – przekroczy 110 (wzrost wynagrodzenia Wykonawcy) lub będzie niższa niż 90 (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy),
2) powyższe komunikaty dla poszczególnych okresów w kolejnych latach będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
3) wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia,
4) jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia, Strony ustalają okres kolejnych 12 miesięcy; dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 1 styczeń 2024 r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zamówień publicznych;
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w drugim okresie rozliczeniowym,
6) wyliczenie kwoty miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w kolejnym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem zmiany kosztów zostało opisane w SWZ.
7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w całym okresie trwania umowy, nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w Dziale II Wynagrodzenia – Zał. nr 6 SWZ – aktualnego w dniu zawarcia umowy,
8) każda ze Stron ma prawo do złożenia przed upływem danego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej wniosku o zmianę wynagrodzenia; w przypadku nie złożenia przez Strony takiego wniosku lub złożenia z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, oznacza brak zmiany kosztów uprawniających do zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 9)-10),
9) w przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w pkt 1), przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio przez Prezesa GUS,
10) w przypadku opóźnienia publikacji aktualnych wskaźników, o których mowa w pkt 1), dla kolejnego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona zmiana wynagrodzenia, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu rozliczeniowego,
11) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu obowiązku zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 11).
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Bank winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem odpowiednich terminów umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca pozostałe inf. w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.