eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BISKUPCUOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BISKUPCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISKUPIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-340

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564745057

1.5.8.) Numer faksu: 564747952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: PRZETRAGI@GMINABISKUPIEC.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BISKUPCU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-256360a2-ca44-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012527/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZAKUP NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie
upubliczniona na stronie zamówienia. sidaspzp.pl pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ oraz na stronie BIP
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gminabiskupiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj.:1) Niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne:a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/sb) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM,procesor 1500 MH lub lepszy,jeden z systemów operacyjnych Linux
Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;c) zainstalowana przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach:
Firefox, Chrome, Opera,d) włączona obsługa JavaScript,e) Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat
Reader,f)Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg,gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msgg) Informacja odnośnie kodowania i czasu
odbioru danych:- Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie
występuje jako plik zaszyfrowany,- Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment otrzymania żądania przez
serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na
komputerze. h) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.10. Komunikacja za
pośrednictwem portalu pzp:1)Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się
bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w
regulaminie dostępnym pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za
wiążący.2) Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez wykonawcę jest
zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads2020/07Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf3)
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami
kwalifikowanymi , a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.4) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest
również w wysłanej wiadomości.11. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(dalej
„Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. dodatkowo informuje, że:1) pliki podpisane przy
pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu,2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu
zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku
oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik,b) spakować jako plik
oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Biskupiec, UL.RYNEK 1, 13-340 BISKUPIEC;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: INSPEKTOR@CBI24.PL
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Panadanych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec Przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu w ramach realizacji projektu pn.:”Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dydaktycznych”

Projekt „Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dydaktycznych” realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr: RPWM.09.03.04-28-0003/22-00 z dnia 20 października 2022r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę n/w wyposażenia:
1) wyposażenie pracowni matematyczno – technicznej:
- klocki do samodzielnej konstrukcji – 10 sztuk
2) wyposażenie pracowni robotycznej:
- roboty edukacyjne wraz z akcesoriami – 12 sztuk
3) wyposażenie pracowni interaktywnej:
- monitor interaktywny – 1 szt.
- tablety dla uczniów – 25 sztuk
- laptop dla nauczyciela – 2 szt.
- magiczna ściana – 1 szt.
- platforma z mapami i planszami – 1 szt.
- oprogramowanie do matematyki – licencja 1 roczna – 1 szt.
- ABC Ekonomii – 1 szt.
- stoliki uczniowskie – 50 sztuk
- krzesełka uczniowskie – 50 sztuk
- biurko dla nauczyciela – 2 szt.
- krzesło dla nauczyciela – 2 szt.
4) wyposażenie pracowni informatycznej:
- ekran dotykowy 75” - 2 szt.
5) wyposażenie pracowni muzycznej:
- pianino elektryczne cyfrowe – 1 szt.
6) wyposażenie pracowni chemicznej:
- wirtualne laboratorium chemiczne – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 7 do SWZ.
2. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów
3. Dostarczony sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używana, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed złożeniem oferty (dotyczy również podzespołów), być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
5. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
6. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;
2 ) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
3) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
4) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;
5) posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata,
7. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu z:
1) kartą gwarancyjną,
2) instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim,
3) dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnymi pogwarancyjnym.
4) Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne, wystawione na rzecz zamawiającego.
5) Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39160000-1 - Meble szkolne

30213200-7 - Komputer tablet

30231320-6 - Monitory dotykowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną punktacje w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
Zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające
dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz Załącznikiem nr 3 do SWZ; Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.;Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
zgodnie z
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty , o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i pkt 2,
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:1) Oświadczenie składane jest przez każdego
wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu2) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i pkt 2 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w zapisach SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-biskupiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.