eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 3P.23 Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
3P.23 Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 44-48

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-252

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szgichp.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e3113ca-a7df-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3P.23 Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e3113ca-a7df-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010391/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00089406

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3P.TP1.L.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19308,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Zadanie I – AB mikroprobówki w zakresie określonym w SWZ .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/I do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 1508,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Zadanie II – AB końcówki w zakresie określonym w SWZ .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/II do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 5200,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Zadanie III – bakteriologia w zakresie określonym w SWZ .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/III do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 12600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postepowanie zostało unieważnione na postawie art. 255 pkt.1) ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm) – nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7976,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7976,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7976,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medilab Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220003055

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7976,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13580,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13580,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13580,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7240010693

7.3.4) Miejscowość: Mrągowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13580,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.