eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawę Aparatu Ultrasonograficznego klasy Premium z 2 sondami.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę Aparatu Ultrasonograficznego klasy Premium z 2 sondami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę Aparatu Ultrasonograficznego klasy Premium z 2 sondami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e06431a-ca4d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla Wykonawcy dostępnej na platformie. Sposób
sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia
środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również
sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452) .Ofertę i oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2
ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PEiR
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy że: a.administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock.
Kontakt e-mail: sekretariat@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24; b. w sprawach związanych z Pani/Pana
danymi proszę kontaktować się z IODO, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub listownie na adres siedziby administratora; c.Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; d.odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Pani/Pana jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących: a)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
b)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończeniapostępowania o udzielenie
zamówienia; c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszają przepisy RODO. 3. Nie
przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4. Jednocześnie
Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.
14ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZPZ/DZP/382/10TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG klasy premium z dwoma sondami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 79

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 1

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , oświadczenia sankcyjne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) na potwierdzenie zgodności zaoferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w opz

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, w trybie art. 107 ust 2
ustawy Pzp.
Zakres uzupełnienia: art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie niezłożone lub
złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający będzie wymagał uzupełniania wyłącznie poprzez:
1) złożenie przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
2) uzupełnienie części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część.
Wezwanie zamawiającego o uzupełnienie jest wezwaniem jednokrotnym i jeżeli braki w obrębie dokumentów
przedmiotowych nie zostaną usunięte lub dokumenty przedmiotowe zawierają błędy, w tym nie potwierdzają okoliczności,
jakich zamawiający wymagał od dokumentu, oferta, do której załączone zostały takie dokumenty, podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp. Źródło: Komentarz UZP str. 366 i 367 https://www.uzp.gov.pl/nowepzp/repozytorium-dokumentownowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp).
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy –wg. zał. 3 do SWZ;
1.2. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP - wg zał. nr 4 do SWZ
1.3. wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg. Zał. 5.1. do SWZ;
1.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwo (o ile ofertę składa
pełnomocnik)
1.5. oświadczenia dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – załącznik nr 7 i 8.
1.6. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu
zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00143531/01 z dnia 2022-05-04
2022-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy w Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w szczególności w przypadku:
1. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;
2. wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie,
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania
świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się
okoliczności siły wyższej do opóźnienia.
3. wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego
2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważnośc

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.