eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowychOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: (41) 342-13-37

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150778

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00141324

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów, bębnów i kartridżów jest zobowiązany udowodnić w swojej ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark).

Każdy dokument powinien zostać oznaczony przez wykonawcę odpowiednim numerem pozycji „Formularza cenowego", którego dotyczy.
UWAGA:
Wykonawcy oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne (wyprodukowane przez producentów poszczególnych urządzeń) nie będą zobowiązani do złożenia w/w dokumentacji.

Po zmianie:
1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów, bębnów i kartridżów jest zobowiązany udowodnić w swojej ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) W celu potwierdzenia jakości przeprowadzonych testów/badań o których mowa w pkt. e) do oferty należy załączyć próbki wydruków wykonanej przez laboratorium przeprowadzające wymagane badania wydajności, przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie oraz inne dodatkowe jeżeli będą wymagane do potwierdzenia jakości i wydajności.

Każdy dokument powinien zostać oznaczony przez wykonawcę odpowiednim numerem pozycji „Formularza cenowego", którego dotyczy.
UWAGA:
Wykonawcy oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne (wyprodukowane przez producentów poszczególnych urządzeń) nie będą zobowiązani do złożenia w/w dokumentacji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark).

Po zmianie:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) W celu potwierdzenia jakości przeprowadzonych testów/badań o których mowa w pkt. e) do oferty należy załączyć próbki wydruków wykonanej przez laboratorium przeprowadzające wymagane badania wydajności, przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie oraz inne dodatkowe jeżeli będą wymagane do potwierdzenia jakości i wydajności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.