eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowychOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 342-13-37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07caf196-c4a2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139503/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdz. XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych jest
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 29 56, 342 12 66
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem
finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z
którymi zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ oraz Załącznik nr 1b do SWZ.
3. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ilekroć w dokumentacji postępowania wskazane są znaki towarowe, nazwy wyrobów, patenty, pochodzenie, normy, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku zamawiający na podstawie art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Poprzez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone
w dokumentacji postępowania, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, standardami jakościowymi, eksploatacyjnymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Minimalny zakres realizacji zamówienia wynosi 50%.
5. W przypadku sprzętu równoważnego wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie,
że funkcjonalność oferowanego sprzętu równoważnego w stosunku do osprzętu wskazanego przez zamawiającego posiada nie gorsze parametry techniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192320-0 - Taśmy do drukarek

30125100-2 - Wkłady barwiące

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz termin pojedynczej dostawy.
2. Zamawiający wybiera ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów, bębnów i kartridżów jest zobowiązany udowodnić w swojej ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark).

Każdy dokument powinien zostać oznaczony przez wykonawcę odpowiednim numerem pozycji „Formularza cenowego", którego dotyczy.
UWAGA:
Wykonawcy oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne (wyprodukowane przez producentów poszczególnych urządzeń) nie będą zobowiązani do złożenia w/w dokumentacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.
1. Średnia ilość wydruków,
2. Odchylenie standardowe,
3. Dolna granica przedziału ufności (90%),
4. Data testowania,
5. Liczba testowanych kaset,
6. Liczba kaset użytych do obliczeń,
7. Typ kasety,
8. Czy stosowano procedurę wstrząsania,
9. Tryb drukowania,
10. Liczba mechanizmów użytych w teście,
11. Użyty nośnik,
12. Format papieru,
13. Orientacja podawania papieru,
14. Model komputera,
15. System operacyjny,
16. Oprogramowanie,
17. Wersja sterownika drukarki,
18. Typ połączenia,
19. Wersja strony testowej,
20. Codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
21. Konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. Konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
23. Temperatura w oC,
24. Wilgotność.
f) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001, dla każdego producenta materiałów równoważnych.
g) certyfikat Eco Declaration (tylko dla produktów HP i Lexmark).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 4 do SWZ.
Wymienione wyżej oświadczenie winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XIII SWZ.
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Wymagana forma - w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany stawki VAT,
b) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
c) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Ponadto zamawiający przewiduję waloryzację wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy - https://suwkielce. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023 r. lub do wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.