eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › UBEZPIECZENIE INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W OKRESIE OD 01.05.2023 R. DO 30.04.2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UBEZPIECZENIE INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W OKRESIE OD 01.05.2023 R. DO 30.04.2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Transportu Samochodowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000127692

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 80

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-301

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.radecka@its.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UBEZPIECZENIE INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W OKRESIE OD 01.05.2023 R. DO 30.04.2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48176eab-ca46-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1.2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
14.1.2.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
14.1.2.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
14.1.2.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
14.1.2.4. włączona obsługa JavaScript;
14.1.2.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14.1.3. Zasady korzystania z Platformy „e-zamawiający”
14.1.3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.
14.1.3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
14.1.3.3. Rejestracja konta następuję automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
14.1.3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz z załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu.
14.1.3.5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”,z zastrzeżeniem pkt 14.1.3.6.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
28.2.2. Administrator danych osobowych Zamawiającego oraz osób działających z jego ramienia (przedstawicieli, reprezentantów, osób wskazanych do kontaktu) jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, Tel. (22) 43 85 400, adres e-mail: info@its.waw.pl.(dalej „ITS”).
28.2.3. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: e-mail: iod@its.waw.pl, pocztą tradycyjną ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa lub osobiście z IOD (po wcześniejszym umówieniu)
28.2.4. Źródło pozyskania danych
Dane osobowe ITS otrzymał od Pana/Pani bezpośrednio lub zostały przekazane przez
Wykonawcę.
28.2.5. Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator otrzymał następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, funkcja a jeśli jest to niezbędne również informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz inne niezbędne informacje do udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
28.2.6. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych. Dane
osobowe przetwarzane są przez Zamawiającego w celu:
28.2.6.1. Związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, co jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków ITS wynikających z prawa zamówień publicznych (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
28.2.6.2. Realizacji innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności ITS – w tym wynikających z przepisów o działalności ITS, rachunkowych, archiwizacyjnych , gdyż jest to niezbędne do ich realizacji (na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
28.2.7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
- przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
28.2.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej przez okres obowiązywania umowy oraz przez kolejne 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
28.2.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ-26.10.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 150000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 14447,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Instytutu Transportu w okresie od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej Instytutu Transportu Samochodowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykazania przez Wykonawcę, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2022 r. poz. 655), na podstawie zezwolenia co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 11.1. i pkt. 11.2. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.2. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.2.2. i pkt. 12.2.3. SWZ, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ) załączonego do oferty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 13.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
13.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
13.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 10.2. SWZ.
13.5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.2.2. i 12.2..3.
13.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w pkt. 10.2. ppkt. 10.2.2. SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
13.8. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
13.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
13.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W odniesieniu do art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1.1. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wpływających na sposób realizacji umowy i powodujących konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, o ile nie będą wpływały na zmianę ogólnego charakteru umowy;
1.2. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym m.in. danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych;
1.3. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1.4. ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ;
1.5. Wyczerpania sumy gwarancyjnej lub jej części, o której mowa w Umowie Generalnej Ubezpieczenia;
1.6. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Zamawiającego i Wykonawcę;
2. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy, o których mowa ust. 1 wymaga aneksu sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.