eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. : "ROZBUDOWA UKŁADU DRÓG PUBLICZNYCH - UL. TARGOWA W CHORZOWIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. BYTKOWSKIEJ W KATOWICACH"Ogłoszenie z dnia 2022-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. : „ROZBUDOWA UKŁADU DRÓG PUBLICZNYCH – UL. TARGOWA W CHORZOWIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. BYTKOWSKIEJ W KATOWICACH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. : „ROZBUDOWA UKŁADU DRÓG PUBLICZNYCH – UL. TARGOWA W CHORZOWIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. BYTKOWSKIEJ W KATOWICACH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf785fb8-d02f-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031666/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowych - DROGI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej Platformą przetargową lub Platformą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@mzuim.chorzow.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa wyżej.
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
− Google Chrome 31
− Mozilla Firefox 26
− Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej Właściciel, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
4. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w pkt XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/013/000/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem aktualnie udzielanego zamówienia częściowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa układu dróg publicznych – ul. Targowa w Chorzowie wraz z włączeniem do ul. Bytkowskiej w Katowicach”.
2. Zakres prac projektowanych obejmuje:
1) Prace przedprojektowe:
a) Pozyskanie materiałów geodezyjno – prawnych (m.in. mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów) wraz z wywiadami branżowymi
b) Wykonanie mapy do celów projektowych
c) Prognozy ruchu drogowego – informację o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych Zamawiający poda Wykonawcy po podpisaniu umowy
d) Pozyskanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej
e) Pozyskanie materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (w razie konieczności)
f) Rozpoznanie podłoża gruntowego dla całości inwestycji
2) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy koncepcji zawierającej minimum 2 warianty. Po przedłożeniu wariantów Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 3 niżej. Koncepcja na terenie Miasta Katowice musi być uzgodniona z odpowiednimi jego jednostkami. W ramach koncepcji należy przygotować mapę stanu prawnego nieruchomości na aktualnym podkładzie ewidencyjnym. Koncepcję można wykonać na mapie zasadniczej.
3) Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej ulicy Targowej zawierającej między innymi:
a) Rozbudowę drogi,
b) Budowę, przebudowę zjazdów,
c) Budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,
d) Budowę chodników, miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej,
e) Budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
f) Rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami geologicznymi i geotechnicznymi oraz hydrogeologicznymi i górniczymi,
g) Plan wyrębu drzew kolidujących z projektem wraz z planem nasadzeń oraz projektem zieleni (o ile będzie konieczność),
h) Przebudowę istniejącego uzbrojenia lub rozbudowę lub zabezpieczenie (o ile będzie konieczność),
i) Opracowanie i uzgodnienie geodezyjnego projektu podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania przez inwestora decyzji ZRID,
j) Budowę kanału technologicznego,
k) Budowę oświetlenia drogowego,
l) Budowę odwodnienia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową z włączeniem do odbiornika lub, w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji CHŚPWIK w Chorzowie i/lub Katowickich Wodociągów/KIWK w Katowicach, budowę odpowiedniego zbiornika stanowiącego odbiornik wód deszczowych wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem wymaganych decyzji oraz zgód na jego urządzenie oraz eksploatację,
m) Projekty wyburzeń wszelkich obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją,
n) Przebudowę ogrodzeń,
o) Budowę elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci itp.,
p) Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,
q) Budowę sygnalizacji świetlnej (o ile będzie konieczność).
4) Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym. W związku z powyższym jakiekolwiek pominięcie w niniejszej specyfikacji, czynności, branży, uzgodnienia, warunków technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jeżeli jest niezbędna w kontekście kompletności, z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
3. Do wykonawcy należy również opracowanie:
1) Projektu budowlanego, w tym projekt wykonawczy w 5 egz.
2) Projektu technicznego w 5 egz.
3) Niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu w 5 egz. (o ile występują).
4) Przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel).
5) Kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. (forma zapisu Excel). Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021. 2458),
6) Zbiorczego zestawienia kosztów w 2 egz. (forma zapisu PDF i .xls),
7) Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. (forma zapisu PDF i .doc),
8) Projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.,
9) Projektu i zatwierdzenie projektu sygnalizacji świetlnej w 4 egz. (w razie konieczności).
10) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 5 egz.
11) Ponadto:
a) Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawa.
b) Opracowanie symulacji przejezdności i przepustowości skrzyżowania z uwzględnieniem prognoz ruchu (zakres do 10 lat) wraz z wizualizacją ruchu - za pomocą programu VISIM lub równoważnego.
c) Opracowanie wizualizacji rozwiązań projektowych– trzy widoki na twardych planszach o wymiarach ok 100x75 cm oraz w wersji elektronicznej– do ustalenia z Zamawiającym.
4. Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji papierowej w ilościach wymienionych w pkt . 3 wyżej, zaś w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
2. Zakres zamówienia obejmować będzie powtórzenie podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SWZ.
3. Warunki świadczenia przyszłej usługi będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie usługi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,- zł,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym odpowiednie uprawnienia projektowe:
• Kierownik zespołu projektowego – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.
• Projektant nr 1 – 1 osoba:
wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne.
Doświadczenie:
- wykonanie dokumentacji projektowej co najmniej jednego zadania związanego z budową lub przebudową lub rozbudową drogi klasy min. L wraz z budową lub przebudową co najmniej czterech rodzajów uzbrojenia podziemnego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami;
• Projektant nr 2 – 1 osoba – wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne;
• Projektant nr 3 - 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• Projektant nr 4 - 1 osoba – wymagane uprawnienia w zakresie projektowania sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne;
• Specjalista w zakresie ochrony środowiska – 1 osoba
Doświadczenie:
- przygotowanie co najmniej jednego raportu dotyczącego wpływu na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie inwestycji drogowych.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika zespołu projektowego i Projektanta nr 1 przez jedną osobę, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi opisane dla obu tych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych funkcji przez jedną osobę.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
 Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
 Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku, Wykonawca, który zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawrze w Wykazie osób (Załącznik nr 9 do SWZ).

b) Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (obejmującej wykonanie projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego) budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min. L wraz z budową lub przebudową co najmniej czterech rodzajów uzbrojenia podziemnego wraz z opracowaniem wniosku o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami.
Uwaga
- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Udostępnianie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt XV. 1 SWZ – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone w pkt XXI.2. 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt XXI.2.1);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt XX. 1 SWZ:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 8 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się bądź ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (Załącznik nr 9 do SWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone w pkt XXI.2. 2) SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. XXI.2. 2) SWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) w gwarancjach bankowych.
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Pozostałe informacje dotyczące wadium podano w pkt XXIII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SWZ), przy czym treść oświadczenia winna odzwierciedlać sposób w jaki Konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
2. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109. ust 1 ustawy PZP.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r., poz. 835) (dalej ustawa z dnia
13 kwietnia 2022 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
6. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.
10. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.