eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Karola Marcinkowskiego 8 lokal 9

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalgostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalgostyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

url: http://www.szpitalgostyn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d2fd83c-8660-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018569/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ.III/3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 303073,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
3. Szacunkowa ilość odpadów (o poszczególnych kodach) w okresie trwania umowy wynosi:
a) 180101 331 kg

b) 180102* 948 kg
c) 180103* 31.108 kg
d) 180104 11.133 kg
e) 180109 25 kg.
Wskazane ilości są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wg właściwych potrzeb. Minimalne ilości wg przepisu art. 433 pkt 4) ustawy Pzp to
a) 18 01 01 – 250 kg
b) 18 01 02*- 800 kg
c) 18 01 03*- 25000 kg
d) 18 01 04 – 8 000 kg
e) 18 01 09 – 2 kg
4. Wykonawca gwarantuje realizację obowiązków związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 – dalej jako ustawa o odpadach) oraz zgodnie z innymi przepisami określającymi sposób postępowania z odpadami medycznymi oraz umową zawartą z Zamawiającym.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za odpady od momentu odbioru i transportu z miejsca ich wytworzenia do czasu ich unieszkodliwienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356947,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356947,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356947,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" spółka akcyjna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Medison sp. zo.o., Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221001188

7.3.4) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356947,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.