eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w RedzikowieOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w Redzikowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartoszl@gminaslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w Redzikowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-166fbc81-ca27-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001475/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w Redzikowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings13.3. Wcelu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja międzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl iformularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 13.5. Zamawiający będzie przekazywałWykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacjedotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofertZamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodniez obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formieelektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.13.6. Wykonawcajako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio naplatformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awariilub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.13.7. Zamawiający, zgodnie z RozporządzeniemPrezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s,b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, wprzypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,13.8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3.13.9. Oznaczenie czasu odbiorudanych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasulokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar.13.10. Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunkikorzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejpod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcjiskładania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem. 13.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności zazłożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”). 13.12. Taka oferta zostanie uznanaprzez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowympostępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo ZamówieńPublicznych.13.13. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pldotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofertoraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.plznajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
Słupsk,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Zakup, dostawa i montaż wyposażenia żłobka w Redzikowie
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrxeśnia 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”Przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
Słupsk,Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Zakup, dostawa i montaż wyposażenia żłobka w Redzikowie
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrxeśnia 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”Przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – wyposażenie sal dla dzieci

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – wyposażenie sal dla dzieci do lat 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III– wyposażenie kuchni

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, że nie podlegam wykluczenie z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 - o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. - zał. nr 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część I - 400,00 zł. (słownie: czterysta zł. 00/100)
Część II - 100,00 zł. (słownie: sto zł. 00/100)
Część II - 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł. 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty
i oświadczenia wskazane w 7.1.2. 1. składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielnie zamówienia. Postanowienia 7.1.3. stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jest możliwa w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszej umowie, w tym w przypadku:
1) zmiany terminów wykonania umowy o czas istnienia przeszkody, jej konsekwencji, lub o czas konieczny dla wprowadzenia innych zmian przewidzianych umową, w sytuacji:
a) zaistnienia okoliczności siły wyższej albo wystąpienia innych zdarzeń losowych, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu, nadto grożących powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, tanu epidemiologicznego.
Wykonawca lub zamawiający, jako strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Jeżeli zatem nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, strona umowy powinna poinformować drugą stronę umowy o takiej sytuacji. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty, które to potwierdzają w szczególności dotyczące:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.;
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy b) wydania decyzji, aktów administracyjnych, orzeczeń sądów a także toczących się wszelkich postępowań, mających wpływ na termin wykonania umowy,
c) przestojów lub opóźnień spowodowanych przyczynami leżących po stronie Zamawiającego,
d) ograniczenia przedmiotu dostawy, o którym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,
e) konieczności dostosowania niniejszej umowy do postanowień wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów (regulaminów, projektów), których przedmiotem jest dofinansowanie realizacji inwestycji (lub zmiany tych postanowień),
f) dokonywania zmiany umowy uzasadniających zmianę ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy, na podstawie postanowień umowy albo na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności,
w sytuacji przewidzianej w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp,
2) zmiany ceny, w konsekwencji:
a) zmian technologicznych sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadzenia zamiennych materiałów - w zakresie w jakim jest to niezbędne,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia, w zakresie ustalonym w postanowieniami
§ 2 ust. 5 umowy,
c) zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 - w zakresie wynikającym z kosztorysu różnicowego,
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - w zakresie, w jakim podatek uległ zmianie,
3) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy – w przypadkach i w zakresie wynikających z przyczyn uzasadniających zmiany terminu i ceny, określonych w pkt 1 i 2, z wyłączeniem zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy,
4) zmiany wynikającej przepisów prawa - w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na treść
i warunki wykonywania umowy,
5) zmiany dotyczącej wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii związanych z przedmiotem dostawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.