eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont kapitalny dachów budynkówOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kapitalny dachów budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 31 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kapitalny dachów budynków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fb5a621-ca11-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Kompleksowa modernizacja dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 15, ul. Józefowskiej 97, ul. Katowicka 45a

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostały wskazane w rozdziale XII
SWZ.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania tj. na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I.Zamówienie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do jego realizacji tj: imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów osób zajmujących lokale w budynkach objętych
umową. Szczegółowy zakres danych, cel i warunki ich przetwarzania określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 5 do SWZ(szczegóły_Rozdz.XXII SWZ).II..1.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice,
ul. Grażyńskiego5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25; 2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail:iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego. 3.
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5. Pani/Pana dane
osobowe
będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; • na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianąwyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.018.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – obejmuje remont kapitalny dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 15. Prace będą polegać
w szczególności na:
• rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów;
• rozbiórce rur spustowych, rynien;
• rozbiórce pokrycia z papy;
• wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, gzymsów;
• wymianie deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu;
• montażu rur spustowych i rynien;
• montażu listew kominowych;
• naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną;
• uzupełnieniu włazów kominiarskich i rur wentylacyjnych;
• uzupełnieniu obróbek blacharskich;
• uzupełnieniu tynków;
• przemurowaniu kominów;
• montażu wsporników naciągowych i przelotowych instalacji odgromowej;
• montażu zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej;
• montażu złączy instalacji odgromowej;
• wykonaniu robót towarzyszących,
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min. wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę znajdują się w Rozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII
"Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – obejmuje remont kapitalny dachu budynku przy ul. Katowickiej 45a. Prace będą polegać w szczególności na:
• rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów;
• rozbiórce rur spustowych, rynien;
• rozbiórce pokrycia z papy;
• wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, gzymsów;
• wymianie deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu;
• montażu rur spustowych i rynien;
• montażu listew kominowych;
• naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną;
• uzupełnieniu włazów kominiarskich i rur wentylacyjnych;
• uzupełnieniu obróbek blacharskich;
• uzupełnieniu tynków;
• przemurowaniu kominów;
• montażu wsporników naciągowych i przelotowych instalacji odgromowej;
• montażu zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej;
• montażu złączy instalacji odgromowej;
• wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min. wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę znajdują się w Rozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII
"Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj.:

dla każdej części:
a) osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

UWAGA! Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba sprawowała nadzór w każdej z części zamówienia.
UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział IX
pkt 2 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na
dzień złożenia:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA Zasady składania podmiotowych środków dowodowych określają obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 (Dz. U. 2020 poz 2415).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do
ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o
ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę
tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz
Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider/Pełnomocnik Konsorcjum,* 2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez
poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać
odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez
poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym
zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym
Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider/pełnomocnik konsorcjum.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez
pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania zmian są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 18 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.