eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont kapitalny dachów budynkówOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kapitalny dachów budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 31 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kapitalny dachów budynków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fb5a621-ca11-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034790/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Kompleksowa modernizacja dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 15, ul. Józefowskiej 97, ul. Katowicka 45a

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149671

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ.231.018.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 155657,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – obejmuje remont kapitalny dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 15. Prace będą polegać
w szczególności na:
• rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów;
• rozbiórce rur spustowych, rynien;
• rozbiórce pokrycia z papy;
• wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, gzymsów;
• wymianie deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu;
• montażu rur spustowych i rynien;
• montażu listew kominowych;
• naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną;
• uzupełnieniu włazów kominiarskich i rur wentylacyjnych;
• uzupełnieniu obróbek blacharskich;
• uzupełnieniu tynków;
• przemurowaniu kominów;
• montażu wsporników naciągowych i przelotowych instalacji odgromowej;
• montażu zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej;
• montażu złączy instalacji odgromowej;
• wykonaniu robót towarzyszących,
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min. wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę znajdują się w Rozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do
SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 94997,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – obejmuje remont kapitalny dachu budynku przy ul. Katowickiej 45a. Prace będą polegać w szczególności na:
• rozbiórce obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów;
• rozbiórce rur spustowych, rynien;
• rozbiórce pokrycia z papy;
• wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, gzymsów;
• wymianie deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu;
• montażu rur spustowych i rynien;
• montażu listew kominowych;
• naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną;
• uzupełnieniu włazów kominiarskich i rur wentylacyjnych;
• uzupełnieniu obróbek blacharskich;
• uzupełnieniu tynków;
• przemurowaniu kominów;
• montażu wsporników naciągowych i przelotowych instalacji odgromowej;
• montażu zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej;
• montażu złączy instalacji odgromowej;
• wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym min. wymagany okres gwarancji, wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę znajdują się w Rozdziale III SWZ oraz w dokumentach zamówienia stanowiących załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 60660,38 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65542,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109704,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65542,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZYGA-DACHY Mariusz Spychalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 627-228-89-23

7.3.4) Miejscowość: Świętochłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-608

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65542,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68175,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121106,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68175,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZYGA-DACHY Mariusz Spychalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 627-228-89-23

7.3.4) Miejscowość: Świętochłowice

7.3.5) Kod pocztowy: 41-608

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68175,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.