eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › "Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wileńska 8

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943124401

1.5.8.) Numer faksu: 943127844

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-bialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9333a8ae-ca1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038303/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Likwidacja barier transportowych – zakup 2 samochodów do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Białogard .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9333a8ae-ca1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami :
a) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym wyjaśnienia treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
b) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, emailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina-bialogard.pl (nie dotyczy składania ofert).
c) Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej :
1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny w wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawania pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gmina-bialogard.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard”
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPiPGN.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Białogard.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ
3. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności:
1) powinien być fabrycznie nowy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Art. 2 pkt 62; (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny zgodny ze opisem zawartym w SWZ oraz gotowy do użytku.
2) posiadać aktualne świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózku/wózkach inwalidzkich, wydane przez ustawowo uprawniony organ.
3) posiadać komplet dokumentów wymaganych do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej, atesty potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.
4. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
- kartę pojazdu
- aktualne świadectwo homologacji pojazdu
- instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim;
- instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim;
- kartę gwarancyjną pojazdu;
- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym;
- dwa komplety kluczyków;
5. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych „równoważnych” materiałów i urządzeń, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek:
1) Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
2) Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3)Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SWZ.
8. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa zrealizowana w godzinach od 7:15 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wymagane jest pozyskanie wszelkich innych informacji niezbędnych dla sporządzenia Oferty oraz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
4) spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
10.Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
11.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na:
a)silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne –na okres nie krótszy niż 2 lata ( kryterium oceny ofert);
b)perforację nadwozia - na okres 6 lat;
c)powłokę lakierniczą – na okres 2 lat;
licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdów.
14. Nr referencyjny: IZPiPGN.271.9.2023
15. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być sygnowana numerem referencyjnym sprawy.
16. Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części ze względów technicznych, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość zużycia energii

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne , jeżeli oferta konsorcjum zastanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współprace tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne tj.
- oferta (załącznik nr 2 do SWZ)
- oświadczenie wypełnienia obowiązku RODO (załącznik nr 5)
Podpisują wszyscy członkowie konsorcjum oraz pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, tj.:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)
Składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
6. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić
w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij i upuść) służące do dodawania plików .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.