eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłakowice › Usuwanie awarii i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i cmentarnego stanowiącego własność Gminy MysłakowiceOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie awarii i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i cmentarnego stanowiącego własność Gminy Mysłakowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mysłakowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Mysłakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-533

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756439960

1.5.8.) Numer faksu: 756439999

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@myslakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://myslakowice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie awarii i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i cmentarnego stanowiącego własność Gminy Mysłakowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84c37b26-cf8b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003332/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja oświetlenia ulicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPU https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej - pzp@myslakowice.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty
oraz dokumentów składanych wraz z ofertą). Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują
postanowienia:a) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugib) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP –
dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.4. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wymiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia (BZP,
TED lub ID postępowania).7. Skrytka e-PUAP Zamawiającego: /Myslakowice/SkrytkaESP9. Adres
strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://myslakowice.bip.net.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr
119, str. 1 z późn.zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Gmina Mysłakowice, 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 5
• inspektorem ochrony danych osobowych
w Gminie Mysłakowice jest RODOSTAR Dawid Kaszuba, ul. Przepiórek 10, 41-215 Sosnowiec
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usuwanie awarii i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i
cmentarnego stanowiącego własność Gminy Mysłakowice", Znak sprawy: RGK.ZP.271.14.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji,
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:
1) Bieżące usuwanie awarii opraw oświetleniowych oraz układów zapłonowych, słupów i wysięgników, urządzeń w szafach
oświetleniowych, przewodów linii napowietrznych i kablowych oświetlenia ulicznego.
2) Likwidacja zagrożeń i zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń oświetleniowych stanowiących niebezpieczeństwo dla
osób postronnych, powstałych w wyniku nagłych zdarzeń losowych takich jak wypadek drogowy, wichura, powódź,
wandalizm, kradzież, itp. Uszkodzone elementy należy zabezpieczyć niezwłocznie w każdy dzień kalendarzowy po
zgłoszeniu Zmawiającego lub Policji, Straż Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia
Energetycznego lub innych służb ratowniczych.
3) Zabezpieczenie elementów uszkodzonego mienia oświetleniowego tj. przewody, oprawy, fundamenty, słupy
oświetleniowe oraz ich transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Mysłakowice.
4) Usuwanie awarii całych obwodów oświetleniowych do 24 godzin od momentu powiadomienia o tej awarii przez
Zamawiającego (licząc dni robocze od poniedziałku do piątku).
5) Usuwanie awarii pojedynczych punktów oświetleniowych do 72 godzin od momentu powiadomienia o tej awarii przez
Zamawiającego (licząc dni robocze od poniedziałku do piątku).
6) Wymiana uszkodzonych źródeł światła, a w przypadku nadmiernego uszkodzenia lub wyeksploatowania opraw wymiana
na nowe oprawy LED dostarczone przez Zamawiającego.
7) Naprawa lub wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek i tablic bezpiecznikowych słupowych.
8) Naprawa uszkodzonych linii kablowych i zerwanych linii napowierzchnych.
9) Lokalizacja uszkodzeń kabli (w przypadku potrzeby użycia sprzętu specjalistycznego na osobne zlecenie).
10) Przycinanie gałęzi zasłaniających oświetlenie drogowe.
11) Regulacja sterowników astronomicznych w celu utrzymania oświetlenia w ustalonych godzinach, w odniesieniu do czasu
wschodu i zachodu słońca. Zamawiający może dokonać zmiany czasu załączania/wyłączania opraw oświetleniowych.
12) Pionowanie przechylonych w trakcie trwania umowy słupów oświetleniowych wskazanych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych dostaw, usług
lub robót budowlanych , jak w zamówieniu podstawowym do 15% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i wagami:
kryterium obowiązujące: cena, waga: 60%
kryteria przedmiotowe: termin płatności faktury, waga: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej jedno
zamówienie obejmujące swoim zakresem usuwanie awarii i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, o wartości nie
niższej niż 50.000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi byty wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. odpisu, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą (wypełniony Formularz ofertowy –
Załącznik Nr 1 do SWZ) składają następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp w zakresie dotyczącym
niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik Nr 2 do SWZ
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) jeżeli Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4) ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
Wykonawcy przez inne podmioty zasobów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi
jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), każdy z tych
wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
niniejszego Działu ;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy składają wraz z
ofertą podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz wybranych (co najmniej jedna usługa), zgodnie z określonymi warunkami, usług wykonanych w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz usług” (Załącznik Nr 3 do SWZ). Wykaz usług powinien odpowiadać
poniższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju usług się odnoszą.
UWAGA:
Za najważniejsze usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający
uzna należyte wykonanie i prawidłowo ukończone usługi określone przez Zamawiającego w warunkach udziału w
postępowaniu w ust. 1 lit. d rozdziału XII SWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały wskazane w wykazie usług, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz wybranych (co najmniej jedna usługa), zgodnie z określonymi warunkami, usług wykonanych w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz usług” (Załącznik Nr 3 do SWZ). Wykaz usług powinien odpowiadać
poniższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju usług się odnoszą.
UWAGA:
Za najważniejsze usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający
uzna należyte wykonanie i prawidłowo ukończone usługi określone przez Zamawiającego w warunkach udziału w
postępowaniu w ust. 1 lit. d rozdziału XII SWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi zostały wskazane w wykazie usług, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), każdy z
tych wykonawców (członków konsorcjum) odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w ust.
1 pkt1 Działu XIV SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na mocy art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje
możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy dotyczących:1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu
przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji
administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych,
zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub
uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia
dodatkowych dostaw, usług lub robótbudowlanych;2) rezygnacji z wykonania czynności
przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;3) zmiany zakresu
części
zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności
mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;4) zmiany
podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem
wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu
trzeciego
w realizacji przedmiotu umowy;5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a
także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie,
który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 6) wystąpieniu
sytuacji nadzwyczajnych typu strajki, epidemia, pandemia, stan wyjątkowy umożliwiający
podjęcie, prowadzenie lub zakończenie robót budowlanych (dostaw i usług).2. Wprowadzenie
zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 455 ustawy prawo
zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.