eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 5 osób - uczestników projektu "Aktywni górą!" z HP w Bydgoszczy realizowanego przez KPWK OHP."Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 5 osób – uczestników projektu „Aktywni górą!” z HP w Bydgoszczy realizowanego przez KPWK OHP.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 578-74-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka KOmenda OHP

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 956-16-24-085

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Poznańska 11/13

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.9.) Numer telefonu: +48 56 654-70-68

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kujawsko-pomorska@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 5 osób – uczestników projektu „Aktywni górą!” z HP w Bydgoszczy realizowanego przez KPWK OHP.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ba7f432-c49a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Aktywni Górą!'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ba7f432-c49a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest nieodpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.
2. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
3. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy e-Zamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
4. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl
tel. (+ 48) 22 578 47 01
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej: iodkg@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj. na rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie dla 60 osób w wieku 15-20 lat’’.
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Jeżeli Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPWK.ADM.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Aktywni górą!” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.3) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP.
2. Przedmiotem zamówienia jest ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych - prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych dla 5 osób – uczestników projektu „Aktywni górą!” z HP w Bydgoszczy realizowanego przez KPWK OHP.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
KRYTERIA WAGA
Cena brutto (C) 100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej oferty.

Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(COB/CN)*100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek jeśli:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).

b) w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę szkoleniową dla minimum 5 osób polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B
Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).

2 Dysponowanie osobami
Opis spełnienia warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli:
dysponuje kadrą, która posiada kwalifikacje zgodnie obowiązującymi przepisami i posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu prawa jazdy nie krótsze niż 2 lata . Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada co najmniej jedną osobą z uprawnieniami wykładowcy dla kategorii B i dysponuje co najmniej 2 osobami z uprawnieniami instruktora w kategorii B

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną (nie przez osobę której dotyczy upoważnienie).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki umowy , które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Warunki umowy powierzenia danych osobowych, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Projekcie umowy – Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
3. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranych umowach po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
4. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umów niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w projektach umów, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.
5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy stanowiącej Załącznik nr 3, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.