eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawy odczynników do badań immunohematologicznychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy odczynników do badań immunohematologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 66

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik-kielce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rckik-kielce.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy odczynników do badań immunohematologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fb17808-c95a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023295/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy odczynników immunohematologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fb17808-c95a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział VII, VIII i IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Spełniony w SWZ i wzorze umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 - odczynniki diagnostyczne i materiały zużywalne do badań immunohematologicznych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

paragraf 15 wzoru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja należytego wykonania zamówienia publicznego wyrażona poziomem kar umownych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 – odczynniki diagnostyczne i krwinki wzorcowe do badań immunohematologicznych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

paragraf 15 wzoru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja należytego wykonania zamówienia publicznego wyrażona poziomem kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 - odczynniki chemiczne do badań immunohematologicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

paragraf 15 wzoru umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja należytego wykonania zamówienia publicznego wyrażona poziomem kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do części 1 Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 (stu tysięcy) złotych; w odniesieniu do części 2 i 3 Zamawiający nie stawia warunku,
4) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający w odniesieniu do pakietu I wymaga, żeby Wykonawca wykonał
w ostatnich 3 (trzech) latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie odpowiadające przedmiotowi zamówienia objętego częścią 1 o wartości co najmniej 150 000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) złotych każda; w odniesieniu do części 2 i 3 Zamawiający nie stawia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz. U. poz. 2415), o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 i 2 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
f) o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia wezwania następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) polisy ubezpieczeniowej na kwotę co najmniej 100 000,00 (stu tysięcy) lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (warunek udziału określony w rozdziale IV ust. 1 pkt 3 SWZ) – dotyczy części 1 (dopuszczalne jest posłużenie się polisą wspólną). Dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu decydująca winna być treść przedkładanej polisy i warunków zawartej umowy ubezpieczenia, a nie wyłącznie jej charakter - indywidualny czy zbiorowy - z dokumentu musi wyraźnie wynikać, że Wykonawca jest objęty ochroną ubezpieczeniową na kwotę zgodną z SWZ i nie konkuruje on z podmiotami objętymi wspólnym ubezpieczeniem w zakresie tej ochrony ubezpieczeniowej na wymaganą SWZ kwotę (wyrok KIO z 10.05.2013 r., KIO 896/13; wyrok KIO z 12.02.2015 r., KIO 179/15);
2) wykazu dostaw (wykaz musi obejmować co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 150 000,00 złotych każda), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 (trzech) miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji, dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy (załącznik nr 5 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 w zw. z art. 266 Pzp następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) wypełniony/wypełnione formularze cenowe - załączniki 1a, 1b,1c do SWZ;
2) podpisany załącznik nr do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania Zamawiającego;
3) dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały medyczne zostały wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
4) deklaracje zgodności i certyfikaty CE dla przedmiotu zamówienia (w oryginale lub poświadczonej kopii potwierdzające oznakowaniem CE) przewidziane dyrektywą 93/42/EWG zmienioną dyrektywami 97/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE i rozporządzeniem 1882/2003 lub dokumenty równoważne;
5) oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie Prezesowi/Prezesa Urzędu na podstawie ustawy z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
6) certyfikaty kontroli jakości potwierdzające miana zaoferowanych odczynników (dotyczy pozycji 1-4 i 5-6 w części 1).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 w zw. z art. 266 Pzp następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) wypełniony/wypełnione formularze cenowe - załączniki 1a, 1b,1c do SWZ;
2) podpisany załącznik nr do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania Zamawiającego;
3) dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały medyczne zostały wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
4) deklaracje zgodności i certyfikaty CE dla przedmiotu zamówienia (w oryginale lub poświadczonej kopii potwierdzające oznakowaniem CE) przewidziane dyrektywą 93/42/EWG zmienioną dyrektywami 97/79/WE, 2000/70/WE, 2001/104/WE, 2007/47/WE i rozporządzeniem 1882/2003 lub dokumenty równoważne;
5) oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie Prezesowi/Prezesa Urzędu na podstawie ustawy z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
6) certyfikaty kontroli jakości potwierdzające miana zaoferowanych odczynników (dotyczy pozycji 1-4 i 5-6 w części 1).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

paragraf 14 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.