eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這dawa › Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa na lata 2023 - 2024Og這szenie z dnia 2023-03-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa na lata 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina W這dawa

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Al. Jana Paw豉 II 22

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197865

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Paw豉

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這dawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-82) 5 721 234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gmina-wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa na lata 2023 - 2024

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f45b765b-c94e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00147453

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00056252/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa na lata 2023 - 2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f45b765b-c94e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia , kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 13.2. Ofert sk豉da si, pod rygorem
niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrze瞠niem
format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.16. Rozszerzenia plik闚 wykorzystywanych przez Wykonawc闚 powinny by zgodne z za陰cznikiem nr 2 do „Rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporz康zeniem KRI.
11.17. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
11.18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerze: .zip; .7Z
11.19. W鈔鏚 rozszerze powszechnych a niewyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu KRI wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
11.20. Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi maksymalnie 5MB.
11.21. W przypadku stosowania przez wykonawc kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
11.22. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, zamawiaj帷y zaleca, w miar
mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 (elektronicznych format闚 danych, np. *.doc, *.docx, *.rtf, .*xps, *.odt.) sk豉daj帷ych si na
ofert na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
11.23. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy wewn皻rznym podpisem XAdES, kt鏎y polega na tym, 瞠 jest zapisany 陰cznie z podpisywanym dokumentem (tworz jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
11.24. W przypadku zewn皻rznego podpisu XAdES Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z
dokumentem podpisywanym.
11.25. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
11.26. Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty.
11.27. Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚
w weryfikacji plik闚.
11.28. Zamawiaj帷y zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisania plik闚 oferty.
Z powodu ograniczonej liczby znak闚 pozosta貫 zapisy zawiera Rozdzia 11 SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y
informuje, 瞠:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os鏏, kt鏎ych dane Wykonawca przekaza w niniejszym post瘼owaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa na lata 2023 - 2024” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p騧n. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w spos鏏 gwarantuj帷y jego nienaruszalno嗆.
5) obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio go dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporz康zenia 2016/679, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym
z ustaw. Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiaj帷ego w Biuletynie Zam闚ie Publicznych, prawa, o kt鏎ych mowa w art. 15 i art. 16 rozporz康zenia 2016/679, s wykonywane w drodze 膨dania skierowanego do Zamawiaj帷ego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.3B.2023.MZ

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

4.1. Przedmiot Przedmiotem zam闚ienia jest Zakup i dostawa oleju opa這wego, w formie bezpo鈔edniego tankowania do zbiornik闚 w kot這wniach zlokalizowanych na terenie gminy W這dawa tj.:
- Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Orch闚ku, ul. Szkolna 35, Orch闚ek, 22- 200 W這dawa
- Szko豉 Podstawowa w 真kowie, 真k闚 125, 22-200 W這dawa
- Zamiejscowy oddzia przedszkolny Szko造 Podstawowej w 真kowie z siedzib
w Korol闚ce, Korol闚ka 84 A, 22-200 W這dawa
- budynek b璠帷y w trwa造m zarz康zie Szko造 Podstawowej im. Jana Paw豉 II
w Orch闚ku, Okuninka 1, 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w Stawkach, Stawki 19A, 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w R騜ance, R騜anka ul. 安. Floriana 10 , 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w Sobiborze, Sobib鏎 39A, 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w Kras闚ce, Kras闚ka 43, 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w 真kowie, 真k闚 27, 22-200 W這dawa
- 鈍ietlica w Szumince, Szuminka 36A, 22-200 W這dawa
Szczeg馧owe terminy dostaw oraz ilo嗆 zamawianego paliwa b璠 uzgadniane
w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem poszczeg鏊nych jednostek bud瞠towych w terminie do 48 godzin od daty z這瞠nia zam闚ienia telefonicznego lub faxem.
4.2. Parametry oleju opa這wego:
- olej opa這wy lekki
- warto嗆 opa這wa - nie mniejsza ni 42,6 MJ/kg
- g瘰to嗆 w temperaturze 15蚓 – max 860 g/ml
- temperatura zap這nu – min 56蚓
- lepko嗆 kinetyczna w 20蚓 – max 6,0 mm2/s
- pozosta這嗆 po koksowaniu w 10% pozosta這嗆 dest. – max 0,30
- zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni – 0,20% (m/m)
- zawarto嗆 wody nie wi璚ej ni – 200 mg/kg
- zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch nie wi璚ej ni 24 mg/kg
- oznaczenie pozosta這軼i po spopieleniu 0,01%(m/m)
- sk豉d frakcyjny:
a) do temperatury 250蚓 – max 65% (V/V)
b) do temperatury – min 85% (V/V)
- temperatura p造ni璚ia – n.w-20蚓
Prosz o do陰czenie odpisu ze 鈍iadectwa jako軼i.
4.3. Ilo嗆 przewidywanego do zam闚ienia oleju opa這wego szacuje si na 115 000 litr闚, a ilo嗆 obj皻a prawem opcji: dodatkowo 10 000 litr闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Podana ilo嗆 s wielko軼i szacunkow, ustalon na podstawie ilo軼i zakupionego oleju w latach 2021 - 2022. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji (w ca這軼i lub w cz窷ci) w przypadku, gdy b璠zie to le瞠 w interesie Zamawiaj帷ego i wynika z jego bie膨cych potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zam闚ienia. Zamawiaj帷y przeka瞠 pisemn informacj Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie ma obowi您ku skorzysta w ramach realizacji przedmiotu zam闚ienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝. Je瞠li Zamawiaj帷y skorzysta z prawa opcji obowi您kiem umownym Wykonawcy jest wykonanie 鈍iadczenia w zakresie obj皻ym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiaj帷y ma prawo wielokrotnie korzysta z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zam闚ienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Dostawa oleju opa這wego w ilo軼i przekraczaj帷ej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie b璠zie wymaga這 zmiany umowy.
O uruchomieniu opcji Zamawiaj帷y poinformuje Wykonawc pisemnie w formie o鈍iadczenia woli.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Jako kryterium wyboru i oceny oferty Zamawiaj帷y przyjmuje:

1. Cena – 60 %
2. Termin p豉tno軼i faktury – 40 %

1. Cena - 60 %. Oferta z najni窺z kwot za wykonanie przedmiotu zam闚ienia.

Spos鏏 obliczania liczby punkt闚 za to kryterium:

cena najta雟zej oferty
Nc: -------------------------- x 60 pkt = ………………… pkt
cena badanej oferty

Nc - ilo嗆 punkt闚 przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

2. Kryterium „Termin p豉tno軼i faktury” b璠zie rozpatrywane w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) termin p豉tno軼i 14 dni = 0 pkt.
2) termin p豉tno軼i 21 dni = 20 pkt.
3) termin p豉tno軼i 30 dni = 40 pkt

3. ㄠczna ocena oferty:

P – sumaryczna ilo嗆 punkt闚
C – ilo嗆 punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
T - ilo嗆 punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Termin p豉tno軼i faktury”

P = C+ T

17.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje 陰czna liczba punkt闚 przyznanych ofercie w kryteriach „cena” i „Termin p豉tno軼i faktury”.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przez Wykonawc podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przez Wykonawc podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w celu potwierdzenia spe軟iania
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawcy z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

13.15. Oferta musi zawiera nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wz鏎 (druk), stanowi帷y Za陰cznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca mo瞠
sporz康zi ofert wg innego wzorca, powinna ona w闚czas obejmowa dane wymagane dla oferty w SWZ i za陰cznikach).
2) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 8.1 SWZ;
3) Zobowi您anie lub inne dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 9.4 SWZ (je瞠li dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do dzia豉nia w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby:
a) Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, 膨da z這瞠nia wraz z ofert odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udost瘼niaj帷y zasoby nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a),
je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza
dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
c) je瞠li w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a), Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy lub podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby z這瞠nia wraz z ofert pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
5) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego(je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

10.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt. 8.1 SWZ sk豉da z ofert ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w
zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
10.3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠
膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Projekt Umowy stanowi Za陰cznik Nr 2 do SWZ.
21.2 Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp
oraz postanowie Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 14.1. Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia dost瘼nej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu tak瞠 w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego(t. j. Dz. U.2022 r., poz. 835 z p騧n. zm.).
Pozosta貫 przes豉nki zawarte s w Rozdziale nr 7 SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.