eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Wykonanie nasadzeń drzew w PłońskuOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie nasadzeń drzew w Płońsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130335984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zajazd 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdimplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nasadzeń drzew w Płońsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565f8f08-c946-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 46 sztuk drzew oraz wykonanie ich nasadzeń na Placu 15 Sierpnia i przyległym skwerze w msc. Płońsk (09-100).
2. W cenie oferty należy uwzględnić koszt roślin, wykonania nasadzeń oraz materiałów / elementów potrzebnych do nasadzeń drzew (cele antykompresyjne, moduły kierunkujące korzenie, ekrany przeciwkorzeniowe, substraty itp.) – zgodnie z załącznikami nr 7-11 do SWZ.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych nowych materiałów oraz przy użyciu własnego sprzętu.
4. Zakres prac obejmuje:
a) dostawę drzew;
b) przygotowanie podłoża – oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń;
c) wykopanie odpowiednich dołów pod każde drzewo;
d) całkowita lub częściowa zaprawa dołów (w zależności od warunków glebowych);
e) umieszczenie drzew we właściwej pozycji i na odpowiedniej głębokości;
f) dot. drzew sadzonych w nawierzchni: wykonanie cel antykompresyjnych, modułu kierunkującego korzenie i linii kroplującej;
g) wykonanie ekranów przeciwkorzeniowych;
h) ustabilizowanie drzewa podziemnym zestawem kotwiącym;
i) wykonanie systemu napowietrzająco-nawadniającego; rura perforowana ma być wyprowadzona nad poziom gruntu i zabezpieczona zaślepką z otworami;
j) wypełnienie dołów odpowiednim materiałem (ziemię urodzajną zapewnia Zamawiający);
k) ubicie nowej warstwy ziemi;
l) obfite podlanie roślin po ich posadzeniu (wodę do podlewania zapewnia Zamawiający);
m) uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.
5. Wykaz drzew z podziałem na miejsce nasadzeń (w nawierzchni utwardzonej, w trawnikach i w zieleńcach) oraz wymagania dotyczące drzew stanowi załącznik nr 7 do swz.
6. Szczegóły dotyczące sposobu sadzenia drzew w zależności od nawierzchni, w jakiej zostaną posadzone zostały przedstawione na załączonych rysunkach (załączniki nr 8-10 do swz).
7. Szczegółowy opis materiałów/elementów do sadzenia drzew zawarty jest w załączniku nr 11 do swz.
8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, urządzeń wodnych, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
9. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu wykonanie dokumentacji zdjęciowej wszelkich prac zanikowych podczas sadzenia takich jak: wielkość dołu względem bryły korzeniowej, ustawienie drzewa w dole, zakładanie systemu mocowania drzewa, zaprawianie dołu, odkładanie ziemi z dołu na folię lub do worka typu „big bag”.
10. Każdorazowa potrzeba użycia środka ochrony roślin powinna zostać niezwłocznie przekazana do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania kopii dokumentacji (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21 października 2009 r. (Dz. U. UE. L. 309/1) dotyczącej stosowania przez niego środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, zastosowanie i zastosowaną dawkę, powierzchnię i lokalizację na której użyto środek ochrony roślin. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z rozliczeniem prac.
11. Uwaga: w ofercie nie należy uwzględniać kosztu ziemi urodzajnej oraz ściółkowania korą.
12. Po zakończeniu nasadzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu zasady pielęgnacji drzew i roślin, na najbliższe 3 lata po dokonanym odbiorze (na każdy rok oddzielnie).
13. Zgłoszenie gotowości do sadzenia drzew, należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Odbiór czynności sadzenia drzew odbędzie się w trakcie sadzenia, pod obecność przedstawiciela Zamawiającego, który sporządzi protokół odbioru.
14. Po upływie okresu gwarancji nastąpi odbiór końcowy przedmiotu umowy, mający na celu ustalenie stanu roślin w odniesieniu do ich zakresu ilości i jakości oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz stwierdzenie usunięcia wad okresu gwarancji.
15. Drzewa obumarłe (także częściowo) z winy Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się wymienić na nowe tego samego gatunku i odmiany, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
16. Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03452000-3 - Drzewa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
• zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu nasadzeń dużych drzew o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.