eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › DZP.26.28.2023 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
DZP.26.28.2023 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.28.2023 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a980d386-ad29-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i przebudowa pieców kaflowych na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098651

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.26.28.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich tj.:
a) rozbiórka pieca/trzonu kaflowego,
b) budowa pieca typu „słupek”,
c) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze 1 m3 ,
d) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3 ,
e) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze do 1 m3 ,,
f) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3
Zamówienie jest podzielone na 2 części:
Część nr 1 – Roboty zduńskie w lokalach gminnych
Ww. roboty Wykonawca wykonywać będzie zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w ilości podanej każdorazowo przez pracownika Zamawiającego, na wskazany adres w Łodzi. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia i wykonać je w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. Zlecenia wystawiane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262630-6 - Wznoszenie pieców

4.5.5.) Wartość części: 92592,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich tj.:
a) rozbiórka pieca/trzonu kaflowego,
b) budowa pieca typu „słupek”,
c) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze 1 m3 ,
d) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3 ,
e) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze do 1 m3 ,,
f) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3
Zamówienie jest podzielone na 2 części:
Część nr 2 – Roboty zduńskie w nieruchomościach prywatnych i współwłasnych
Ww. roboty Wykonawca wykonywać będzie zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w ilości podanej każdorazowo przez pracownika Zamawiającego, na wskazany adres w Łodzi. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia i wykonać je w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. Zlecenia wystawiane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262630-6 - Wznoszenie pieców

4.5.5.) Wartość części: 71618,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79912,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85312,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79912,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI ZDUŃSKIE ZENON JABŁOŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7291086322

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79912,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69628,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71032,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69628,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI ZDUŃSKIE ZENON JABŁOŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7291086322

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69628,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.