eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › "Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego"Og這szenie z dnia 2023-03-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat P這cki

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Zarz康 Powiatu w P這cku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016034

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Bielska 59

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 267 68 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://powiat-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2c16e07f-c8a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00146724

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00039328/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Oferta powinna by:
a) z這穎na przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej tzn. za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl,
b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osob/osoby upowa積ion/upowa積ione.
Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich
przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego. Pozosta貫 informacje zawarte s w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.DZP.262.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: „Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego”.
Cz窷 1. Dostawa sprz皻u komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

30237000-9 - Cz窷ci, akcesoria iwyroby do komputer闚

42962000-7 - Urz康zenia drukuj帷e igraficzne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryteriami:
a) Cena - 60 %
b) Termin dostawy - 20 %
c) Gwarancja na komputer przeno郾y - 20%

Najkr鏒szy mo磧iwy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Najd逝窺zy mo磧iwy termin dostawy wynosi
21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Najkr鏒szy mo磧iwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiaj帷ego wynosi – 36 miesi璚y (warunek konieczny). Maksymalny okres gwarancji wynosi – 48 miesi璚y. Je瞠li Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” d逝窺zy ni 48 miesi璚y do oblicze zostanie przyj皻y maksymalny okres 48 miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na komputer przeno郾y

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: „Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego”.
Cz窷 2. Dostawa sprz皻u komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Domu Pomocy Spo貫cznej w Koszelewie.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

30237000-9 - Cz窷ci, akcesoria iwyroby do komputer闚

48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryteriami:
a) Cena - 60 %
b) Termin dostawy - 20 %
c) Gwarancja na monitor – 20 %

Najkr鏒szy mo磧iwy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Najd逝窺zy mo磧iwy termin dostawy wynosi 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Najkr鏒szy mo磧iwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiaj帷ego wynosi - 24 miesi帷e (warunek konieczny). Maksymalny okres gwarancji wynosi - 36 miesi璚y. Je瞠li Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” d逝窺zy ni 36 miesi璚y do oblicze zostanie przyj皻y maksymalny okres 36 miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na monitor

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest: „Dostawa sprz皻u komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w P這cku oraz jednostek organizacyjnych powiatu p這ckiego”.
Cz窷 3. Dostawa sprz皻u komputerowego na potrzeby 字odowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryteriami:
a) Cena - 60 %
b) Termin dostawy - 20 %
c) Gwarancja na komputer przeno郾y - 20%

Najkr鏒szy mo磧iwy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Najd逝窺zy mo磧iwy termin dostawy wynosi
21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Najkr鏒szy mo磧iwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiaj帷ego wynosi – 24 miesi璚y (warunek konieczny). Maksymalny okres gwarancji wynosi – 36 miesi璚y. Je瞠li Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” d逝窺zy ni 36 miesi璚y do oblicze zostanie przyj皻y maksymalny okres 36 miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na komputer przeno郾y

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty sk豉daj帷e si na ofert:
a) formularz ofertowy, wed逝g wzoru okre郵onego w Za陰czniku nr 3 do SWZ,
b) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wed逝g wzoru okre郵onego
w Za陰czniku nr 4 do SWZ,
c) w przypadku Wykonawc闚 dzia豉j帷ych przez pe軟omocnika – pe軟omocnictwo (w formie okre郵onej w pkt 3 Rozdzia逝 XII SWZ),
d) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie – dokument stwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, wystawiony przez upowa積iony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej po鈍iadczonego za zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawc, wykonawc wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia lub notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie:
1. dokument stwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, wystawiony przez upowa積iony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej po鈍iadczonego za zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez
wykonawc, wykonawc wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia lub notariusza,
2. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do grupy kapita這wej sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmian umowy na zasadach okre郵onych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zam闚ie publicznych oraz przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania w umowie nast瘼uj帷ych zmian:
1) terminu realizacji przedmiotu zam闚ienia – w przypadku wyst徙ienia poni窺zych okoliczno軼i:
a) zaistnienia dzia豉 wojennych, akt闚 terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, ska瞠 radioaktywnych, bunt闚, niepokoje, strajk闚 (z wy陰czeniem wewn皻rznych strajk闚 u Wykonawcy),
b) zaistnienia kl瘰ki 篡wio這wej, jak huragany, powodzie, trz瘰ienie ziemi, b康 niekorzystnych warunk闚 pogodowych;
2) przedmiot闚 b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia na inne, o nie gorszych parametrach technicznych od zaoferowanego przez Wykonawc w ofercie i spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w SWZ – w sytuacji braku dost瘼no軼i przedmiotu na rynku lub wycofania przedmiotu z produkcji przez producenta;
3) zmian wynikaj帷ych z nowelizacji przepis闚 prawa, kt鏎e wesz造 w 篡cie po zawarciu umowy, i kt鏎e wymagaj modyfikacji umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y mo瞠 wykluczy Wykonawc na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z p騧n. zm.) tj.:
1) wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
2) kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w
rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisan na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
3) kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu
269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.