eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granicami (...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granicami (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IDEAS NCBR SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388065786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielna 69

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-801

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ideas-ncbr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ideas-ncbr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sztuczna inteligencja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granicami (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c0cab50-c715-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zakup jest współfinansowany / finansowany ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki; zakup jest finansowany ze środków Programu Horyzont Europa; zakup jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej; zakup jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, zakup jest współfinansowany ze środków ICAR.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ideas-ncbr.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: platformy https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/ . Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały rozpisane w rozdziale 11 SWZ. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: platformy https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/ . Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały rozpisane w rozdziale 11 SWZ. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa (dalej „IDEAS-NCBR”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD IDEAS NCBR sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa , e – mail: iod@ideas ncbr.pl,
3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane w celu:
1) związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
związku z ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, polegający w
szczególności na:
a) przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) wyłonieniu wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
c) realizacji zawartej Umowy;
d) przechowywaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty;
e) przekazaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie).
2) związanym z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z ustawą prawo zamówień
publicznych w przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta Umowa, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania Umowy – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane IDEAS-NCBR sp. z o.o. w związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie archiwizację zgodnie przepisami prawa.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
Wszelkie dalsze informacje w zakresie RODO zostały rozpisane w rozdz. 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ w rozdziale 27

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/WNP-000039

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granicami, wraz z ubezpieczeniem na czas podróży delegowanych pracowników oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla pracowników i kandydatów do pracy dla IDEAS NCBR sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami o wskazanych wagach:
1) Opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego na przewozy krajowe (C1) - 25%
2) Opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego na przewozy zagraniczne (C2) - 25%
3) Upust w % od ceny biletu lotniczego (U1) - 15%
4) Opłata transakcyjna za wystawienie biletu kolejowego na przewozy krajowe (C3) - 10%
5) Opłata transakcyjna za wystawienie biletu kolejowego na przewozy zagraniczne (C4) - 10%
6) Upust w % od ceny biletu kolejowego (U2) - 10%
7) Opłata transakcyjna za pośrednictwo w uzyskaniu wizy, ubezpieczenia, (C5) - 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego na przewozy krajowe (C1)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego na przewozy zagraniczne (C2)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust w % od ceny biletu lotniczego (U1)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za wystawienie biletu kolejowego na przewozy krajowe (C3)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za wystawienie biletu kolejowego na przewozy zagraniczne (C4)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust w % od ceny biletu kolejowego (U2)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata transakcyjna za pośrednictwo w uzyskaniu wizy, ubezpieczenia, (C5)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 18 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostawie biletów lotniczych i kolejowych, o wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto każda.

Uwaga:
1. Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę zawartą z jednym podmiotem;
2. Pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie wykonywaną), przy czym jeśli Wykonawca powoła się na usługę realizowaną, musi wykazać, że jej już zrealizowana część spełnia ww. wymagania;
3. Wykonawca może wykazać się usługą o szerszym zakresie niż wskazany w warunku i przedmiocie zamówienia, jednak usługa ta musi spełniać wymagania minimalne określone dla warunku udziału w postępowaniu;
4. W wykazie usług należy wskazać zarówno wartość całej usługi, jak również podać wartość usługi dotyczącej określonej w niniejszym warunku;
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania ww. wartości minimalnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych):
1) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
3) w przypadku składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską zastosowanie ma § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2415).
3) w przypadku składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską zastosowanie ma § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz. 2415).

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty:
1) Formularz ofertowy – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz należy złożyć w oryginale i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców ubiegającego/-ych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi 4 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego będzie wynikało, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nie określa i nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;
2) w przypadku spółki cywilnej złożenie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 1) nie jest wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę lub upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
4) w przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;
5) potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 4) dokonuje notariusz lub pełnomocnik;
6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;
7) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
8) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ Projektowane
postanowienia umowy w § 13 Zmiana postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących czynności kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów, zakupu i dostawy biletów z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji zamówienia.
Sposób weryfikowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.