eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonywanie w 2023 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonywanie w 2023 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/stbs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie w 2023 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce09bd59-a93c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090926

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Tp 8/DZE/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bieżące wykonywanie w 2023 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, remontów lokali z zasobu stanowiącego własność Szczecińskiego TBS i zasobu zarządzanego przez Szczeciński TBS, położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu tj. „wykonywanie w 2023 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez szczeciński TBS Spółka z o. o położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina”, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10.00, złożona została jedna oferta przez:
Oferta 1: oferta nr 0953/Tp 8/DZE/2023
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Nosal z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 13/2 w Szczecinie.
Wykonawca złożył Zamawiającemu ofertę, którą stanowią 4 strony zamieszczone jako osobne pliki w formie pdf. Wykonawca opatrzył podpisem tylko jeden plik pdf. zawierający ostatnią stronę oferty. Oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, w związku z tym za skutecznie złożoną ofertę należy uznać taką, która obejmuje wszystkie istotne elementy przyszłego zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego. Podpisana przez Wykonawcę strona nie zawiera istotnych elementów oświadczenia woli.
Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Pzp: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”
Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona oferta będzie nieważna.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.