eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › usługa odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ w KraśnikuOgłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ w Kraśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431181344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gtargosinski@spzoz.krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krasnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ w Kraśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24e13add-c7e2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130730/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługa odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ Kraśnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1.Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
9.2.Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
9.3.Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
9.4.Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
10.Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
11.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
12.1.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
13.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): inspektorem ochrony danych osobowych w / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku,/ jest Kraśniku,/ jest Pani/Pani /Kondrat Domański, kontakt: k/*; iod@spzoz.krasnik.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ w Kraśniku w ilości: ok. 75 000 kg w skali 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Wykonawca musi dostarczyć aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 8 i 9 USTAWY z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699), z którego wynika, że Wykonawca posiada zezwolenie odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych przez SP ZOZ w Kraśniku określonych w przedmiocie zamówienia.
• Zamawiający żąda dokumentu (zaświadczenia) wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana
• zezwolenie odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych przez SP ZOZ w Kraśniku określonych w przedmiocie zamówienia. W zakresie transportu należy dołączyć do oferty zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego BDO ( Baza Danych o odpadach)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Jeżeli okres ważności umowy ubezpieczenia jest krótszy niż okres trwania przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową umowę ubezpieczenia nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w polisę przedłoży każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
• oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca dysponuje dwoma pojazdem specjalistycznym do wywozu odpadów, które spełniają wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2147) oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykonawca musi dostarczyć aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 8 i 9 USTAWY z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699), z którego wynika, że Wykonawca posiada zezwolenie odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych przez SP ZOZ w Kraśniku określonych w przedmiocie zamówienia.
• Zamawiający żąda dokumentu (zaświadczenia) wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana
• zezwolenie odbiór wszystkich odpadów wytwarzanych przez SP ZOZ w Kraśniku określonych w przedmiocie zamówienia. W zakresie transportu należy dołączyć do oferty zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego BDO ( Baza Danych o odpadach)
• Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Jeżeli okres ważności umowy ubezpieczenia jest krótszy niż okres trwania przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową umowę ubezpieczenia nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w polisę przedłoży każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny
• oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca dysponuje dwoma pojazdem specjalistycznym do wywozu odpadów, które spełniają wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2147) oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, powyższe informacje dotyczące
zmiany umowy. Pełna informacja dotycząca zmiany umowy zawarta jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej
na ww. stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spzoz-krasnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.